Blogi

UGC-sisäl­lön­tuo­tanto

Mitä tarkoittaa UGC-sisällöntuotanto?

UGC-sisäl­lön­tuo­tanto eli User Generated Content on käyttäjän luomaa sisältöä eri kanaville kuten Insta­gra­miin, YouTubeen tai TikTokiin. UGC-sisäl­lön­tuot­taja tekee brändin toiveiden mukaan sisältöjä esimer­kiksi kuvia tai videoita. Esimer­kiksi unboxing-videot ovat olleet viime aikoina hyvin suosittua sisältöä.

UGC-sisältö ei rajoitu pelkäs­tään kuviin tai videoihin, vaan se voi olla esimer­kiksi blogi­teks­tejä tai suosi­tuksia. UGC on tehok­kaampaa kuin perin­teinen mainonta, sillä se perustuu käyttä­jien aitouteen.

UGC on yrityk­sille edulli­sempi vaihtoehto kuin vaikuttajamarkkinointi

Toisin kuin vaikut­ta­ja­mark­ki­noin­nissa, käyttäjä ei julkaise sisältöjä omissa kanavis­saan, vaan yritys julkaisee sisällöt itse omissa kanavis­saan. UGC on yrityk­sille edulli­sempaa kuin esimer­kiksi vaikut­ta­ja­mark­ki­nointi, sillä sisäl­lön­tuot­ta­jalle maksetaan vain sisäl­löistä, kun taas vaikut­ta­ja­mark­ki­noin­nissa hintaan vaikuttaa esimer­kiksi vaikut­tajan seuraa­ja­määrät sekä muu medianäkyvyys.

Mitä UGC-sisäl­lön­tuo­tanto maksaa?

UGC-sisäl­töjen hintaan vaikut­tavat useat tekijät, ja nämä voivat vaihdella suuresti riippuen monista eri seikoista. Tässä muutamia keskeisiä tekijöitä, jotka vaikut­tavat hintaan:

 • Sisällön laatu ja määrä: Korkea­laa­tuisen sisällön tuotta­minen voi vaatia enemmän aikaa ja vaivaa, joten hinta voi olla korkeampi, jos halutaan erityisen hyvää tai suurta määrää sisältöä.
 • Asian­tun­temus ja erikois­tu­minen: Jos sisältö vaatii erityis­osaa­mista tai erikois­tu­mista tietylle alueelle, sisäl­lön­tuot­taja saattaa veloittaa enemmän.
 • Kokemus ja maine: Pitkä­ai­kai­sella kokemuk­sella ja hyvällä maineella varus­tetut sisäl­lön­tuot­tajat voivat veloittaa korkeampia hintoja.
 • Työn laajuus ja vaativuus: Työn laajuus ja vaativuus voivat vaikuttaa hintaan. Esimer­kiksi, jos sisäl­lön­tuot­taja tarvitsee tehdä tausta­työtä tai lisäana­lyy­sejä, se voi nostaa hintaa.
 • Aikataulu: Jos sisäl­lön­tuot­ta­jalta vaaditaan nopeaa toimi­tusta tai kiireel­listä työtä, hän voi veloittaa lisämaksun.

Aloit­te­levan UGC-sisäl­lön­tuot­tajan hinnat pyörivät noin 150,00 eurosta ylöspäin riippuen siitä, minkä­lainen sisäl­tö­ko­ko­nai­suus on kyseessä.

Miksi yrityksen kannattaa ottaa UGC osaksi markkinointiaan?
 • Luotet­ta­vuus ja aitous: Kulut­tajat luottavat usein enemmän muiden kulut­ta­jien kuin brändien itsensä tuotta­maan sisältöön. UGC edustaa todel­lisia kokemuksia ja mieli­pi­teitä, mikä tekee siitä uskot­ta­vampaa ja aitoa markkinointiviestintää.
 • Sitou­tu­minen ja yhtei­söl­li­syys: Kannus­ta­malla käyttäjiä osallis­tu­maan ja jakamaan sisältöä, yritykset voivat luoda vahvempia suhteita asiak­kai­siin. UGC edistää yhtei­söl­li­syyttä ja sitou­tu­mista brändiin, kun kulut­tajat voivat kokevan olla osa brändiä.
 • Sisällön monimuo­toi­suus ja runsaus: Käyttäjät voivat tuottaa monipuo­li­sempaa sisältöä kuin yritys itse, mikä tarjoaa laajemman näkökulman brändistä. Tämä houkut­telee erilaisia kohde­ryhmiä ja tekee markki­noin­nista tehokkaampaa.
 • Kustan­nus­te­hok­kuus: UGC:n luominen on kustan­nus­te­hok­kaampaa kuin perin­teisen markki­noin­ti­si­sällön tuotta­minen, koska yrityksen ei tarvitse välttä­mättä maksaa suuria summia mainos­kam­pan­joista tai ammat­ti­mai­sesta sisällöntuotannosta.
 • Brändin tunnet­tuuden lisää­minen: Kun käyttäjät jakavat ja osallis­tuvat brändin sisällön luomiseen, se johtaa sisällön leviä­mi­seen laajemmin sosiaa­li­sessa mediassa ja verkossa. Tämä lisää brändin näkyvyyttä ja tunnettuutta.
 • Kulut­ta­jien osallis­ta­minen ja vuoro­vai­kutus: UGC antaa kulut­ta­jille mahdol­li­suuden olla aktii­vi­sesti mukana brändin luomi­sessa ja tarinan­ker­ron­nassa. Tämä lisää vuoro­vai­ku­tusta ja sitou­tu­mista brändiin, joka johtaa parempaan asiakas­us­kol­li­suu­teen ja ‑tyyty­väi­syy­teen.

Oikein tehtynä UGC-sisäl­lön­tuo­tanto on tehokas markki­noin­ti­stra­tegia, joka perustuu käyttä­jien luomaan aitoon ja monipuo­li­seen sisältöön eri alustoilla. Se tarjoaa yrityk­sille lukuisia etuja verrat­tuna perin­tei­seen mainon­taan. Kun UGC integroi­daan markki­noin­ti­stra­te­giaan, se lisää brändin tunnet­tuutta, sitou­tu­mista ja luotettavuutta.

UGC:n hyödyn­tä­minen markki­noin­nissa on kustan­nus­te­ho­kasta, ja se tarjoaa laajemman näkökulman brändistä. Lisäksi se edistää yhtei­söl­li­syyttä ja vuoro­vai­ku­tusta asiak­kaiden kanssa, mikä voi johtaa parempaan asiakas­us­kol­li­suu­teen ja ‑tyyty­väi­syy­teen.

Jos haluat hyödyntää UGC-sisäl­lön­tuo­tantoa markki­noin­nis­sasi, laita viestiä ja keskus­tel­laan lisää siitä, miten voimme kehittää brändisi kasvua.