Blogi

Insta­gramin mahdol­li­suudet markkinoinnissa

Instagram on amerik­ka­lainen ilmainen kuvien jakopal­velu ja sosiaa­linen verkosto, jonka ovat perus­ta­neet Kevin Systrom ja Mike Krieger vuonna 2010. Nykyään Insta­gramin omistaa Facebook. Instagram on kehit­tynyt paljon ja se on nykyään muutakin kuin pelkkä kuvien jakopal­velu. Toiset raken­tavat bisneksen pelkäs­tään Insta­gramin varaan, koska se tarjoaa monipuo­lisen alustan liike­toi­minnan kehit­tä­mi­seen. Myös erilaiset kaupal­liset yhteis­työt ovat suosittu tapa saada lisää näkyvyyttä ja myyntiä.

Oma profiili

Profiili eli bio on tärkein asia Insta­gra­missa. Valitse profii­lisi nimi järke­västi, sillä Insta­gra­missa tehdään hakuja esimer­kiksi nimen perus­teella. Profii­li­nimen rajana on 30 merkkiä ja voit muuttaa nimeä kaksi kertaa 14 vuoro­kauden aikana. Tämän jälkeen nimen vaihta­minen ”lukkiutuu”.  Varmista myös, että tilisi on julkinen ja näkyy kaikille.

Profii­li­kuva on tärkeä, joten panosta siihen ja valitse sellainen kuva, joka kuvaa toimin­taasi. Yrityk­sille se on useim­miten logo, kun taas esimer­kiksi urhei­li­joiden, PT-valmen­ta­jien ja vaikut­ta­jien kannattaa satsata laaduk­kaa­seen henkilökuvaan.

Bion tekstissä rajana on 150 merkkiä, joten panosta esittäy­ty­mi­seen, jotta saat seuraajia myös jatkos­sakin. Tekstissä kannattaa käyttää avain­sa­noja, jotta tilisi tulee löyde­tyksi. Kirjoita lyhyt ja ytimekäs esittely poten­ti­aa­li­sille seuraa­jil­lesi miksi heidän kannattaa ottaa tilisi seuran­taan. Hyödynnä myös emojeita!

Muista lisätä profii­liisi myös linkki esimer­kiksi netti­si­vuil­lesi sekä paikka­mer­kintä. Jos sinulla on vaikeuksia päättää minkä linkin haluaisit lisätä bioon, voit tehdä esimer­kiksi linktreen eli linkki­puun. Voit käyttää linkki­puun tekemi­seen esimer­kiksi Linktr.ee-palvelua. Tämä on ilmainen ja voit lisätä haluamasi linkit palveluun. Ulkonäkö ei välttä­mättä ole parhain mahdol­linen, mutta tämän avulla saat lisättyä enemmän kuin yhden linkin halua­mal­lesi sivustolle.

Miten lähteä kasvat­ta­maan Instagram-tiliä?

Aluksi kannattaa käyttää aikaa siihen, että etsit itsellesi tai liike­toi­min­nal­lesi tärkeitä seurat­tavia, jotta voisit saada itsekin seuraajia ja myöhemmin poten­ti­aa­lisia asiak­kaita. Kun oma profiili on kunnossa, seuraa­ja­ver­kostoa on helpompi lähteä raken­ta­maan.  Muiden julkai­sujen tykkäys, kommen­tointi ja jakaminen on tärkeää, jotta sinutkin huomataan.

Insta­gra­milla on jopa 500 miljoonaa käyttäjää päivässä, joka on osaltaan aiheut­tanut sen, että yritysten orgaa­ninen näkyvyys on alkanut pudota. Enää ei siis riitä, että panostat pelkäs­tään orgaa­ni­seen sisäl­lön­tuo­tan­toon vaan on myös hyvä tehdä tämän rinnalla maksul­lista mainontaa. Aktii­vinen tili yhdessä maksul­lisen mainonnan kanssa sitouttaa seuraajia enemmän profii­liisi ja brändiisi. Muista, että maksul­linen mainonta saa enemmän näyttö­ker­toja kuin orgaa­ninen sisältö.

Miten kasvattaa orgaa­nista näkyvyyttä?

Kuten aiemmin jo todettiin, erityi­sesti yritysten orgaa­ninen näkyvyys on laskenut. On tärkeää panostaa sisäl­lön­tuo­tan­toon ja julkaista noin kolme kertaa viikossa kuvia tai videoita. Stoorit on hyvä pitää jatku­vasti aktii­vi­sena eli julkaista vähintään kerran päivässä kuvia tai videoita. Jos tuntuu siltä, ettet keksi mitään stoorien puolelle, niin kierrätä olemassa olevaa materi­aalia ja valitse niistä parhaat palat. Voit myös kertoa itsestäsi hassuja faktoja tai tehdä kyselyitä esimer­kiksi siitä mitä seuraajat haluai­sivat kuulla sinulta.

Ole aktii­vinen ja osallistu keskus­te­luihin, tykkää julkai­suista, jaa ja tallenna julkai­suja, laita rohkeasti yksityis­vies­tejä poten­ti­aa­li­sille asiak­kaille sekä seuraa profii­leja, jotka ovat inspi­roivat sinua. Julkaise mielen­kiin­toista materi­aalia kohde­ryh­mäl­lesi ja käytä rohkeasti eri formaat­teja kuten Stories, IGTV, Live tai Reels. Mitä useampia formaat­teja käytät, sen paremmin sinut löydetään orgaa­ni­sesti. Kannattaa pohtia myös, voisitko tehdä yhteis­työtä tunnet­tujen henki­löiden kanssa ja toteuttaa esimer­kiksi vuoro­kauden mittaisen ns. Takeo­verin. Takeo­ve­rilla tarkoi­te­taan, että joku toinen ottaa haltuunsa toisen Instagram-tilin. Tämä on erittäin kustan­nus­te­hokas keino esimer­kiksi seuraa­ja­mää­rien nosta­mi­seen sekä tunnet­tuuden lisää­mi­seen. Haltuun ottaminen voi tapahtua esimer­kiksi pelkäs­tään stoorien puolella, feedissä tai molemmissa.

Insta­gramin ominai­suudet näkyvyyden kasvattamisessa

Seuraa­vassa lyhyt esittely kolmeen ominai­suu­teen, joita kannattaa hyödyntää näkyvyyden kasvattamisessa.

Instagram Stories

Stories eli stoorit ovat 15 sekunnin mittaisia video­pätkiä tai kuvia, jotka katoavat 24 h kuluttua julkai­se­mi­sesta. Stoorin Live-toimin­nolla voit olla vuoro­vai­ku­tuk­sessa seuraa­jiesi kanssa reaaliai­kai­sesti ja järjestää esimer­kiksi lyhyen esittelyn palve­luis­tasi. Parhaimmat stoorit kannattaa lisätä profii­lisi kohokoh­tiin.

Käytä stooreissa esimer­kiksi paikka­tie­toja, emojeita ja giffejä. Muista myös tägätä muita käyttäjiä julkai­suihin. Kyselyiden luominen on myös todella helppoa ja nämä sitout­tavat mukavasti yleisöä.

Instagram Reels

Reelsit eli kelat ovat 15–30 sekunnin video­pätkiä. Reels tarjoaa varsinkin yrityk­sille mainion tavan saada lisää näkyvyyttä Insta­gra­missa, sillä ne saavat huomat­ta­vasti enemmän näyttö­ker­toja kuin muu sisältö.

Instagram on panos­tanut Reelsiin paljon ja se onki tällä hetkellä heidän alustansa keskiössä. Instagram ei suosit­tele uudel­leen­ja­ka­maan sisältöä muista kanavista Reelsiin muun muassa laatuo­mi­nai­suuk­sien takia.

Vinkkejä Reels sisältöihin:

  • Luo sisältöä kulissien takaa. Kerro esimer­kiksi mitä työpäi­vääsi kuuluu tai miten valmis­taudut palaveriin.
  • Ennen ja jälkeen videot. Tämä sopii hyvin vaikka kauneu­den­hoi­toa­lalle, sisus­tuk­seen ja autopesuloihin.
  • Asian­tun­ti­ja­vink­kien jakaminen. Kerro vinkkejä esimer­kiksi mikä liike on tehokas selän venytyk­seen, näytä kolme helppoa kampausta tai anna vinkit kuumim­paan kesämuotiin.

Muista myös hastagien käyttö keloissa, jotta tavoitat enemmän ihmisiä. Alussa Reelsin tekeminen saattaa vaatia hieman harjoit­telua, jotta tiedät mitä tapahtuu mistäkin, mutta harjoitus tekee mestarin.

Instagram Guides

Oppaat – ominai­suus lansee­rat­tiin loppu­vuo­desta 2020. Oppaalla voit yhdistää sisällöt helposti luetta­vaan blogi­mai­seen muotoon. Oppaat ovat mainio lisä esimer­kiksi vaikut­ta­jayh­teis­töihin tai yrityksen palve­luiden esilletuomiseen.

Opastyyp­pejä on kolme: paikat, tuotteet ja julkaisut.

  • paikat: suosi­tellut paikat kaupun­gis­sasi ja sen lähistöllä
  • tuotteet: suosit­tele suosikkituotteitasi
  • julkaisut: suosit­tele luomiasi tai tallen­ta­miasi julkaisuja

Luo Instagram opas seuraa­van­lai­sesti: Klikkaa profii­lis­tasi plus ikonia oikeasta ylälai­dasta. Valitse Opas -> Luo. Valitse haluamasi opastyyppi.

Jokai­selle opastyy­pille lisätään otsikko ja teksti (vapaa­eh­toinen). Näitä voi muokata vielä julkai­sunkin jälkeen, jos haluat esimer­kiksi lisätä tai poistaa jotakin. Paina lopuksi Jaa. Julkaistut oppaat näkyvät kohokoh­tien alapuo­lella. Lisäksi voit jakaa oppaita myös stooreissa tai voit myös kopioida linkin, jos haluat lähettää oppaan esimer­kiksi asiak­kaal­lesi sähkö­pos­tilla. Täältä näet esimerkin oppaasta, joka on tehty julkai­suista.

Kaikkea ei rakenneta yhdessä yössä

Tämä oli pikakat­saus Insta­gramin maailmaan. Instagramin profiilin kasvatus on jatkuva prosessi. Pidä huoli, että profii­lisi on aktii­vinen. Kokeile rohkeasti uusia ominai­suuksia ja luo sisältöä, joka tuo lisäarvoa seuraa­jil­lesi. Kutsu myös rohkeasti ihmisiä seuraa­maan tiliäsi esimer­kiksi ohjaa­malla linkillä kotisi­vuil­tasi kävijöitä Insta­gramin tilille tai lisää­mällä sähkö­postin allekir­joi­tuk­seen linkki profiiliisi. 

Kiitos, kun luit blogini. Haluatko kuulla lisää aiheesta? Ole rohkeasti yhtey­dessä.

-Leena