Blogi

Mikä on lyhytvideo?

Mikä on lyhytvideo?

Oletko jäänyt koukkuun lyhyisiin videoihin selates­sasi somea? Et ole yksin. Lyhyt­vi­deot ovat vallan­neet eri sosiaa­lisen median alustat ja muutta­neet tapaa, jolla yritykset tavoit­tavat yleisönsä.

Yritykset, jotka eivät ole vielä ottaneet lyhyt­vi­deoita osaksi markki­noin­tiaan ovat saatta­neet huomata, ettei markki­nointi pure enää samaan tapaan kuin ennen.

Lyhyt­video pähkinänkuoressa

Tiedätkö mikä on lyhyt­video? Lyhyt­video on lyhyt, usein alle 30 sekuntia pitkä video, joka on suunni­teltu herät­tä­mään yleisön mielen­kiinto nopeasti muuta­missa sekun­neissa. Videon tulisi alkaa mielen­kiintoa herät­tä­vällä koukulla kuten esim. Näin tienasin 5K rahaa yhdessä yössä!

Lyhyt­vi­deot kuten Instagram reelsit ovat hyvä tapa tarjota infor­maa­tiota yrityk­ses­täsi tai tuottees­tasi. Lisäksi ne voivat välittää brändin persoo­nal­li­suutta ja sitouttaa yleisöä ainut­laa­tui­sella tavalla. Lyhyt­vi­deot ovat myös suosit­tuja tapoja jakaa opetus­vi­deoita, haastat­te­luja, ennen ja jälkeen muutoksia tai nopeita vinkkejä.

Sinun ei tarvitse olla ammat­ti­lainen tehdäk­sesi lyhyt­vi­deoita, sillä et tarvitse erillistä kuvaus­ka­lustoa vaan hyvä puhelin riittää. Muista kuvata aina korkea­laa­tuisia videoita esimer­kiksi 4K:lla.

Jos julkaiset videoita ristiin eri alustoilla älä missään nimessä jätä esimer­kiksi TikTokin vesileimaa (watermark) videoon, jos jaat sen myös Insta­gra­missa. Lataa Insta­gra­miin oma video, sillä muuten Instagram rankaisee vesilei­malla olevaa videota eikä se nosta kyseisiä videoita esille niin paljoa kuin suoraan Insta­gramin alustalla tehdyt videot.

Lyhyt­vi­deot ovat erittäin suosit­tuja esimer­kiksi YouTu­bessa, TikTo­kissa ja Instagramissa.

Lyhyt­vi­deoiden hyödyt yrityksille

Instagram reelsien, YouTube Shortsien tai TikTok-videoiden käyttö yritysten markki­noin­nissa tuo lukuisia etuja:

  1. Kohde­ryhmän sitout­ta­minen: Lyhyt­vi­deot ovat erinomainen tapa tavoittaa ja sitouttaa kohdey­leisöä. Lyhyen ja viihdyt­tävän formaatin ansiosta ne houkut­te­levat katsojia pysymään kiinnostuneita.
  2. Brändin tunnet­tuuden lisää­minen: Lyhyt­vi­deot tarjoavat mahdol­li­suuden välittää brändin viestiä sekä arvoja nopeasti ja tehok­kaasti. Ne voivat auttaa luomaan vahvempaa yhteyttä asiak­kai­siin ja raken­ta­maan brändiä tunnetummaksi.
  3. Kustan­nus­te­hok­kuus: Lyhyt­vi­deoiden tuotta­minen on kustan­nus­te­hok­kaampaa verrat­tuna esimer­kiksi perin­teisen mainos­kam­panjan luomiseen.
  4. Helppo kuluttaa: Käyttä­jien keskit­ty­mis­kyky on lyhen­tynyt, jolloin lyhyt­vi­deot tarjoavat oival­lisen tavan välittää haluttu viesti nopeasti ja tehok­kaasti. Lyhyt­vi­deot kuten Instagram reelsit ovat hyvä tapa nousta esille, kun käyttäjä selaa fiidiä.
  5. Videot tuovat esiin persoo­nal­li­suutta ja luotta­musta: Näiden avulla yritykset voivat kommu­ni­koida yleisönsä kanssa henki­lö­koh­tai­sella tasolla. Kun yleisö näkee todel­lisen ihmisen yrityksen takana, he saavat paremman käsityksen yrityk­sestä ja sen tarjoa­mista tuotteista tai palve­luista. Tämä auttaa raken­ta­maan vahvempaa luotta­musta, sillä kun asiakkaat oppivat tuntemaan yrityksen ja sen edustajan, he alkavat myös luotta­maan sinuun.

Lyhyt­vi­deot tarjoavat yrityk­sille tehokkaan ja monipuo­lisen keinon markki­noida tuottei­taan ja palve­lui­taan. Niiden avulla voidaan tavoittaa laaja yleisö, sitouttaa asiak­kaita ja lisätä brändin näkyvyyttä sosiaa­li­sessa mediassa. Muista myös hyödyntää videoissa UGC-sisältöä eli käyttä­jien luomaa sisältöä.

Jos et vielä hyödynnä lyhyt­vi­deoita markki­noin­nis­sasi, nyt on hyvä aika aloittaa!

Tarvit­setko sparraajaa tai toteut­tajaa lyhyt­vi­deoihin? Laita viestiä ja pistetään video­tuo­tanto rullaamaan.

Kerro tilan­tees­tasi täyttä­mällä alla oleva lomake tai lähetä sähkö­postia täältä. Aina saa myös soittaa! 😊 Yhteys­tie­tomme löytyvät täältä.