Asiakas­pa­laut­teet

Asiakas­pa­laut­teet ovat tärkeitä, sillä ne auttavat meitä kehit­tä­mään tuottei­tamme, palve­lui­tamme ja asiakas­ko­ke­musta entistä parem­miksi. Olemme koonneet tälle sivus­tolle valikoiman rehel­lisiä palaut­teita, jotta voit saada paremman käsityksen siitä, mitä asiak­kaamme ajatte­levat ja miten voisimme mahdol­li­sesti palvella juuri sinua.

Instagram yksilö­val­mennus

Maarit Uittamo Instagram valmennus

“Googlet­telin eri valmen­nuksia, ja sieltä heidän mainok­sensa pomppasi esille. Kiinnos­tuin sen verran, että menin vakoi­le­maan heti Insta­gra­miin, ja siltä istumalta otin yhteyttä. 📱Heillä oli niin ihanan aitoa menoa ja sekä huumoria mukana sivuil­laan että tiesin; olen oikeassa paikassa. ✨

Ja jo alkukar­toi­tuk­sessa itselleni tuli täysin se fiilis, että Leena ja Leo-Pekka kuunte­livat mitä oikeasti halusin, ja tämä oli supertärkeää! 🙏

Juuri tuo asiak­kaa­seen keskit­ty­minen 100% on avain siihen, että ylipää­tään voi kehittyä, ja omalla kohdal­lani tämä oli oikeas­taan se avain­juttu, kun päätin, että se on tässä, mun valmennuspaikka! 🤝

Samalla löydet­tiin ne suurimmat kipupis­teeni, jotka olivat: punaisen langan häviä­minen, strate­gian puuttu­minen sekä uskallus mennä eteenpäin oma persoona edellä. 🆘

Valmennus oli läpi koko matkan mahtavaa. 💕

Leenan ja Leo-Pekan ammat­ti­taito ja ymmärrys sitä kohtaan, mitä hain oli läsnä jokai­sessa viikot­tai­sessa tapaa­mi­sessa. Voin sanoa, että pipo vähän vihelsi tapaa­misten lopussa, sillä uutta taitoa ja infoa tuli paljon. 🤭

Kokonai­suu­tena opin lähes­ty­mään somea ja asioita eri kulmista ja katsomaan, mikä oli ja on tässä hommas­sani oikeasti tärkeää. 🥂

Työkaluja sain ison salkul­lisen, ja ne tulevat viemään vielä sinne, minne olen tämän työni kanssa matkalla. 🛠️

Sain myös näiden työka­lujen lisäksi aimo annoksen kannus­tusta ja se, että te uskotte mun tekemi­siin on iso juttu! 🎉

Kiitos Leena ja Leo- Pekka, tämä matka oli opetta­vainen, ihana ja antoi eväitä eteenpäin. En voi muuta sanoa, kun ootte ihania! 🥰 Paras sijoitus omaan tekemi­seen täällä somen ihmeel­li­sessä maailmassa!”

Maarit Uittamo, bloggari, vaikuttaja

Instagram yksilö­val­mennus

“Mun tavoite oli kehittää omaa someo­saa­mis­tani ja luoda sisältöä, joka puhut­te­lisi kohdey­lei­söäni. Olin seurannut Tähti Consul­tingin tiliä Insta­gra­missa hetken aikaa ja Leena ja Leo-Pekka vaikut­tivat juuri oikeilta tyypeiltä mun valmentajiksi.

Täytyy kyllä sanoa, että odotukset ylittyivät monin­ker­tai­sesti! Alkukar­toi­tuksen ja haastat­telun jälkeen mullekin oli selvempää, mitä mä valmen­nuk­selta halusin. Tärkeää oli myös se, kuinka Leena ja Leo-Pekka osasivat poimia mun tekemistä eniten hyödyt­tävät osa-alueet, joihin valmennus keskittyi.

Itse valmennus oli loogista, raken­tavaa, innos­tavaa ja ihanan lämmin­hen­kistä. Opin valta­vasti uutta ja sain vietyä tiliäni eteenpäin, juuri siihen halua­maani, ammat­ti­mai­sem­paan suuntaan. Lisäksi sain pitkälle tulevaan kantavia työkaluja rakentaa sosiaa­lisen median tilejäni jatkossa itsenäisesti.

Kiitos vielä kerran, suosit­telen teitä lämpimästi!”

Yrittäjä Anna Lassila, Annan eväät

LinkedIn, urhei­lu­mark­ki­noinnin suunnit­telu & toteut­ta­minen ja sisällöntuottaminen

Laura Kangasniemi

Olen todella tyyty­väinen työhön. Olen pystynyt paremmin keskit­ty­mään minulle “oleel­li­sem­paan” asiaan eli urhei­le­mi­seen, kun Tähti Consul­ting tuli mukaan kuvioihin.⁠ Linke­dInin käyttö on myös lähtenyt mukavasti käyntiin, josta on ollut⁠ suurta hyötyä urhei­li­ja­pro­fii­lini kehit­tä­mi­seen.”⁠

-Laura Kangas­niemi, pararatsastaja

Markki­noinnin ja sosiaa­lisen median konsultointi

“Leena on ollut mulle mahtava mentori ja odotan aina innolla seuraavaa tapaa­mista ja uuden oppimista. Leena onkin kävelevä ideapankki. Iloinen ja rauhal­linen asenne tekevät tapaa­mi­sista aina mukavan kokemuksen. 🙏 ”

-Henna Lahtinen, markki­noin­ti­pääl­likkö, Passol Oy

“Leena on jo entuu­des­taan tuttu opiske­lua­joilta, joten kynnys somepal­ve­luiden ostami­sesta oli hyvin pieni. Tämä ei ole silti poistanut sitä tosiasiaa, että Leena ja Leo-Pekka ovat molemmat todella innos­tu­neita työstään ja osaavat ajatella isompaa kuvaa.

Omakin henki­löbrän­däyk­seni on jo lähtenyt ottamaan uusia tuulia, kun Leena on rohkaissut asiassa. Paljon on sellaisia asioita, joita kuvit­telin tietäväni sosiaa­lisen median hyödyn­tä­mi­sestä markki­noin­nissa, mutta nyt tiedän, että näissä asioissa kannattaa kysyä apua alan ammattilaiselta.”

-Tommi Dahlroos, toimi­tus­joh­taja, Passol Oy

LinkedIn yksilö­val­mennus

Maarit Niemelä

“Ilman Leenaa en olisi osannut luoda itsestäni hyvää, selkeää ja kutsuvaa profiilia. Lämmin ja vahva suositus ihan kaikille, tällai­sille aloit­te­li­joille kuin minä ja konka­reil­lekin, koska aina voi oppia jotain uutta.”

Maarit Niemelä, Hyvä tulee

Oletko jo pidempään kamppaillut jonkin haasteen parissa etkä ole löytänyt vastausta ongelmaan?

Älä jää yksin mietti­mään, vaan ota rohkeasti yhteyttä meihin! Riippu­matta siitä, onko kyse pienestä tai suurem­masta haasteesta, olemme täällä auttaak­semme sinua eteenpäin. Lähetä viestiä meille, niin voimme yhdessä löytää ratkaisun tilanteeseesi.

Jätä yhteys­tie­tosi, niin olemme sinuun yhteydessä.