Tähti Consul­ting Ky rekisteri- ja tietosuojaseloste

Rekis­te­rin­pi­täjä
Tähti Consul­ting Ky, Kaija­lan­polku 2, 28300 Pori.

Rekis­te­ristä vastaava yhteys­hen­kilö
Leena Tähti +358 40 187 6180

Rekis­terin nimi
Markki­noin­ti­re­kis­teri.

Oikeus­pe­ruste ja henki­lö­tie­tojen käsit­telyn tarkoitus
EU:n yleisen tieto­suoja-asetuksen mukainen oikeus­pe­ruste henki­lö­tie­tojen käsit­te­lylle on henkilön suostumus. Henki­lö­tie­tojen käsit­telyn tarkoitus on yhtey­den­pito asiak­kai­siin, asiakas­suh­teen ylläpito ja markki­nointi. Tietoja ei käytetä automa­ti­soi­tuun päätök­sen­te­koon tai profi­loi­tiin.

Rekis­terin tieto­si­sältö
Rekis­te­riin tallen­net­tavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, toimiala, yhteys­tiedot (sähkö­pos­tio­soite), www-sivus­tojen osoitteet, tiedot tilatuista palve­luista ja niiden muutok­sista. Tietoja säily­te­tään toistai­seksi.

Säännön­mu­kaiset tieto­läh­teet
Rekis­te­riin tallen­net­tavat tiedot saadaan asiak­kaalta mm. www-lomak­keilla lähete­tyistä viesteistä, sähkö­pos­titse, sosiaa­lisen median palve­lujen kautta, sopimuk­sista, asiakas­ta­paa­mi­sista ja muista tilan­teista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

Tietojen säännön­mu­kaiset luovu­tukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuo­lelle
Tietoja ei luovuteta säännön­mu­kai­sesti muille tahoille.

Rekis­terin suojauksen periaat­teet
Rekis­terin käsit­te­lyssä nouda­te­taan huolel­li­suutta ja tieto­jär­jes­tel­mien avulla käsitel­tävät tiedot suojataan asian­mu­kai­sesti. Rekis­te­rin­pi­täjä huolehtii siitä, että tallen­net­tuja tietoja sekä palve­li­mien käyttö­oi­keuksia ja muita henki­lö­tie­tojen turval­li­suuden kannalta kriit­tisiä tietoja käsitel­lään luotta­muk­sel­li­sesti ja vain niiden työnte­ki­jöiden toimesta, joiden työnku­vaan se kuuluu.

Tarkas­tusoi­keus ja oikeus vaatia tiedon korjaa­mista
Jokai­sella rekis­te­rissä olevalla henki­löllä on oikeus tarkistaa rekis­te­riin tallen­netut tietonsa ja vaatia mahdol­lisen virheel­lisen tiedon korjaa­mista tai puutteel­lisen tiedon täyden­tä­mistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallen­netut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjal­li­sesti rekis­te­rin­pi­tä­jälle. Rekis­te­rin­pi­täjä voi pyytää tarvit­taessa pyynnön esittäjää todis­ta­maan henki­löl­li­syy­tensä. Rekis­te­rin­pi­täjä vastaa asiak­kaalle EU:n tieto­suoja-asetuk­sessa sääde­tyssä ajassa (pääsään­töi­sesti kuukauden kuluessa).

Muut henki­lö­tie­tojen käsit­te­lyyn liittyvät oikeudet
Rekis­te­rissä olevalla henki­löllä on oikeus pyytää häntä koskevien henki­lö­tie­tojen poista­mi­seen rekis­te­ristä (“oikeus tulla unohde­tuksi”). Niin ikään rekis­te­röi­dyillä on muut EU:n yleisen tieto­suoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henki­lö­tie­tojen käsit­telyn rajoit­ta­minen tietyissä tilan­teissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjal­li­sesti rekis­te­rin­pi­tä­jälle.
Rekis­te­rin­pi­täjä voi pyytää tarvit­taessa pyynnön esittäjää todis­ta­maan henki­löl­li­syy­tensä. Rekis­te­rin­pi­täjä vastaa asiak­kaalle EU:n tieto­suoja-asetuk­sessa sääde­tyssä ajassa (pääsään­töi­sesti kuukauden kuluessa).