Someval­mennus

Someval­men­nuk­sella kohti tähtiä

Haluatko vahvistaa sosiaa­lisen median taitojasi, kehittää henki­löbrän­diäsi tai unelmoitko somevai­kut­tajan urasta? Someval­mennus auttaa sinua muun muassa kirkas­ta­maan viestisi selkeäksi ja löytämään toimin­nas­tasi punaisen langan. Lisäksi opit luomaan puhut­te­levaa sisältöä, vahvistat brändisi tunnet­tuutta sekä saat itsevar­muutta ja rohkeutta kokeilla erilaisia sisältöjä somessa.

Someval­men­nuksen jälkeen tiedät miten:

  • saavutat tavoit­teesi
  • vältät suden­kupat
  • löydät myynti­valt­tisi
  • kehität brändiäsi
  • ehkäiset someuu­pu­mista

Teemme yhdessä juuri sinun tarpei­siisi räätä­löidyn Instagram / LinkedIn / Facebook — strate­gian, jolla varmis­tamme tulok­sel­lisen kasvun tilillesi. Valmennus tapahtuu livenä tai etänä.

Jotta kynnys yhtey­den­ot­toon olisi mahdol­li­simman matala, teemme alkuun ilmaisen kartoi­tuksen tilan­tees­tasi, jonka jälkeen laadimme tämän perus­teella ehdotuksen, miten voisimme auttaa juuri sinua. Tämän jälkeen voit tehdä päätöksen, lähdetkö valmen­nuk­seen vai et.

Miksi ottaisit valmen­nuksen juuri meiltä?

Leo-Pekka tunnetaan menes­ty­neenä paraur­hei­lija-vaikut­ta­jana ja hän tietää minkä­lainen sisältö menestyy sosiaa­li­sessa mediassa. Hän opettaa mielel­lään myös paljon henki­löbrän­däyk­seen liittyvää asiaa. Leena on tiimin markki­noin­ti­guru ja hän on tehnyt töitä eri sosiaa­lisen median kanavien parissa jo vuosia.

Asiak­kaamme ovat pitäneet siitä, että osaamme poimia valmen­nuksen kannalta keskei­simmät asiat sekä osaamme kirkastaa heidän tavoit­teensa selkeäksi suunni­tel­maksi. Bonuksena olemme ideoineet heille vielä kuukauden sisäl­tö­ka­len­terin. Olemme jokaisen valmen­net­tavan tukena koko matkan ajan ja voit kysyä meiltä sinua askar­rut­tavia kysymyksiä koska tahansa.

Asiakas­pa­laute somevalmennuksesta

“Mun tavoite oli kehittää omaa someo­saa­mis­tani ja luoda sisältöä, joka puhut­te­lisi kohdey­lei­söäni. Olin seurannut Tähti Consul­tingin tiliä Insta­gra­missa hetken aikaa ja Leena ja Leo-Pekka vaikut­tivat juuri oikeilta tyypeiltä mun valmen­ta­jiksi. Täytyy kyllä sanoa, että odotukset ylittyivät moninkertaisesti!

Alkukar­toi­tuksen ja haastat­telun jälkeen mullekin oli selvempää, mitä mä valmen­nuk­selta halusin.

Tärkeää oli myös se, kuinka Leena ja Leo-Pekka osasivat poimia mun tekemistä eniten hyödyt­tävät osa-alueet, joihin valmennus keskittyi.

Itse valmennus oli loogista, raken­tavaa, innos­tavaa ja ihanan lämmin­hen­kistä. Opin valta­vasti uutta ja sain vietyä tiliäni eteenpäin, juuri siihen halua­maani, ammat­ti­mai­sem­paan suuntaan. Lisäksi sain pitkälle tulevaan kantavia työkaluja rakentaa sosiaa­lisen median tilejäni jatkossa itsenäisesti.

Kiitos vielä kerran, suosit­telen teitä lämpimästi!”

Yrittäjä Anna Lassila, Annan eväät

Ryhmä­val­men­nukset

Koulu­tamme myös yrityksiä, urhei­luseu­roja sekä muita yhteisöjä hyödyn­tä­mään sosiaa­lista mediaa­mark­ki­noin­nissa sekä saamaan tämän avulla lisää näkyvyyttä, asiak­kuuksia sekä yhteistöitä.

Ennen ryhmä­val­men­nusta kartoi­tamme alkuti­lan­teen ja räätä­löimme tämän perus­teella sopivat elementit koulu­tuk­seen. Ryhmä­val­mennus kestää kaksi tuntia. Valmen­nuksen aikana sekä jälki­kä­teen on mahdol­lista esittää kysymyksiä, joihin vastaamme. Jaamme myös materi­aalin jokai­selle osallis­tu­jalle jälki­kä­teen. Ota yhteyttä ja kysy tarjous.

Olisiko nyt aika inves­toida itseesi? Varaa aika maksut­to­maan kartoi­tuk­seen alla olevalla lomak­keella jo tänään ja aloite­taan yhdessä menes­tys­ta­ri­nasi rakentaminen.

Varaa aika maksut­to­maan kartoitukseen