Someval­mennus

Someval­mennus — Tiekart­tasi menes­tyk­seen sosiaa­li­sessa mediassa

Me uskomme siihen, että menes­tyk­sel­linen läsnäolo sosiaa­li­sessa mediassa vaatii enemmän kuin pelkän taktiikan osaamista — se vaatii syvempää ymmär­rystä omasta itsestä ja siitä, mitä haluat saavuttaa.

Haluatko todella erottua sosiaa­lisen median massasta? Haluatko kohottaa henki­löbrän­disi tai yrityk­sesi profiilia? Someval­mennus ei ole vain yksi valmennus muiden joukossa, vaan se on tiekartta kohti todel­lista menes­tystä verkossa. Oli tavoit­teesi sitten henki­lö­koh­tainen brändäys, ammatil­linen kehitys tai somevai­kut­ta­juuden tavoit­telu, meidän avulla onnistut.

Mitä sitten someval­mennus tarkoittaa?

Se tarkoittaa sinulle mahdol­li­suutta kirkastaa viestisi, löytää se punainen lanka toimin­nal­lesi ja päästä näyttä­mään parhaat puolesi yleisöl­lesi. Mutta se on enemmän kuin pelkkä esiin­ty­mis­taito tai sisäl­lön­tuo­tanto – se on matka itseesi, jossa kasvatat rohkeutta ja itsevar­muutta olla juuri se, mikä olet.

Mitä opit kanssamme?

 • Kasvat­taman rohkeut­tasi ja itsevar­muut­tasi: Opit esiin­ty­mään somessa vakuut­ta­vasti ja aidosti sekä saat rohkeutta tekemiseen
 • Vahvis­ta­maan osaamis­tasi: Syvennät taitojasi ja vahvuuk­siasi sekä opit uusia käytäntöjä
 • Löytämään vahvuu­tesi: Opit keskit­ty­mään myynti­valt­tei­hisi ja erottau­tu­mi­seen kilpailijoista
 • Raken­ta­maan brändiäsi: Opit kehit­tä­mään tunnet­tuut­tasi ja raken­ta­maan vahvan henki­löbrändin tai yrityksen brändin
 • Tuotta­maan vaikut­tavaa ja ennen kaikkea omannä­köistä sisältöä: Opit luomaan sisältöä, joka puhut­telee ja sitouttaa

Bonuksena (kiinnos­tuksen ja tarpeel­li­suuden mukaan)

 • Tekoälyn hyödyn­tä­minen: Opi hyödyn­tä­mään tekoälyä sisäl­lön­tuo­tan­nossa ja myynnissä.

Teemme juuri sinun tarpei­siisi räätä­löidyn Instagram tai LinkedIn — strate­gian, jolla varmis­tamme tulok­sel­lisen kasvun tilillesi. Valmennus tapahtuu livenä tai etänä.

Jotta kynnys yhtey­den­ot­toon olisi mahdol­li­simman matala, teemme alkuun ilmaisen kartoi­tuksen tilan­tees­tasi, jonka jälkeen laadimme tämän perus­teella ehdotuksen, miten voisimme auttaa juuri sinua. Tämän jälkeen voit tehdä päätöksen, lähdetkö valmen­nuk­seen vai et.

Miksi ottaisit valmen­nuksen juuri meiltä?

Yhdis­tämme vahvan someo­saa­misen ja henki­löbrän­däyksen asiantuntemuksen.

Leo-Pekka tunnetaan menes­ty­neenä paraur­hei­lija-vaikut­ta­jana ja hän tietää minkä­lainen sisältö menestyy sosiaa­li­sessa mediassa. Hän opettaa mielel­lään myös paljon henki­löbrän­däyk­seen liittyvää asiaa. Leena on tiimin markki­noin­ti­guru ja hän on tehnyt töitä eri sosiaa­lisen median kanavien parissa jo vuosia.

Asiak­kaamme ovat pitäneet siitä, että osaamme poimia valmen­nuksen kannalta keskei­simmät asiat sekä osaamme kirkastaa heidän tavoit­teensa selkeäksi suunni­tel­maksi. Olemme jokaisen valmen­net­tavan tukena koko matkan ajan ja voit kysyä meiltä sinua askar­rut­tavia kysymyksiä koska tahansa.

Asiak­kaamme ovat olleet tyytyväisiä

“Odotuk­seni ylittyivät monin­ker­tai­sesti! Valmennus oli loogista, innos­tavaa ja antoi minulle pitkälle tulevai­suu­teen kantavia työkaluja sosiaa­lisen median hallin­taan.” — Yrittäjä Anna Lassila, Annan eväät

“Jo alkukar­toi­tuk­sessa itselleni tuli täysin se fiilis, että Leena ja Leo-Pekka kuunte­livat mitä oikeasti halusin, ja tämä oli super­tär­keää! Juuri tuo asiak­kaa­seen keskit­ty­minen 100% on avain siihen, että ylipää­tään voi kehittyä, ja omalla kohdal­lani tämä oli oikeas­taan se avain­juttu, kun päätin, että se on tässä, mun valmen­nus­paikka! Samalla löydet­tiin ne suurimmat kipupis­teeni, jotka olivat: punaisen langan häviä­minen, strate­gian puuttu­minen sekä uskallus mennä eteenpäin oma persoona edellä.” - Bloggari, vaikut­taja Maarit Uittamo

Valitse sopivin vaihtoehto

Vaihtoehto 1: 8 viikon someval­mennus kokonaisuus
Valmen­nuksen sisältö

 • Räätä­löity viikko­suun­ni­telma ja tehtävät
 • Kehityt viikot­tain uusien tehtävien avulla
 • Pääpai­no­tukset sinulle räätä­löi­tyjen teemojen parissa
 • 1 h etäta­paa­minen kerran viikossa
 • Whatsapp-tuki arkisin klo 9–17 välissä

Hinta 1600,00 € + alv (Mahdol­li­suus maksaa 1–6 erässä)

Vaihtoehto 2: Minivalmennus
Valmen­nuksen sisältö

 • Pureu­dumme yhteen osa-alueeseen, joka voi olla jokin seuraa­vista tai muu haluamasi osa-alue, jossa koet kaipaa­vasi apua: Itseluot­ta­muksen ja rohkeuden lisää­minen somessa, henki­löbrändin kehit­tä­minen, vision ja tekemisen kirkas­ta­minen, kaupal­liset yhteis­työt, omien vahvuuk­sien tunnis­ta­minen ja niiden hyödyntäminen
 • 2 x 60 min etäta­paa­mista, jonka välissä itsenäistä työskentelyä.
 • Ennak­ko­teh­tävä

Hinta 590,00 € + alv (Mahdol­li­suus maksaa 1–2 erässä)

Varaa ilmainen alkukartoitus!

Räätä­löimme juuri sinulle sopivan valmen­nus­polun. Aloita matkasi kohti sosiaa­lisen median menes­tystä varaa­malla aika maksut­to­maan kartoi­tuk­seen alla olevalla lomakkeella.