Tähti Consulting

Brändi esiin somevii­da­kossa — Opi taita­vaksi vaikut­ta­jaksi sosiaa­lisen median koulu­tuksen avulla

Saavuit juuri oikeaan paikkaan, jos etsit avaimia menes­tyk­seen sosiaa­li­sessa mediassa, hyvin­vointia unohta­matta. Sosiaa­lisen median valmennus ja koulutus antaa sinulle pohjan menes­tyksen raken­ta­mi­seen ja samalla brändisi nousee esille somevii­da­kosta. Olit sitten intohi­moinen yrittäjä, urheilija tai arvos­tettu asian­tun­tija, meillä on avaimet näkyvyyden kasvat­ta­mi­seen ja vaikut­ta­vuuden lisää­mi­seen sosiaa­li­sessa mediassa.

Sosiaa­lisen median koulutus on kestol­taan lyhyempi ja kerta­luon­toinen palvelu, jossa keski­ty­tään maksi­mis­saan kahteen eri osa-alueeseen. Sosiaa­lisen median valmennus on pidem­pi­kes­toinen kokonai­suus, jolloin meillä on enemmän aikaa syventyä valmen­net­tavan kipukoh­tiin, tavoit­tei­siin ja tehtäviin. Lähde matkalle kohti huippua kanssamme – muutos alkaa tästä!

Miksi valita Tähti Consul­tingin sosiaa­lisen median koulutus tai valmennus?

Asiakas­pa­laute puhuu puoles­taan: “Odotukset ylittyivät monin­ker­tai­sesti! Alkukar­toi­tuksen ja haastat­telun jälkeen mullekin oli selvempää, mitä mä valmen­nuk­selta halusin.”

🎯 Tavoit­teena on sinun menes­tyk­sesi: Haluatko uuden suunnan someo­saa­mi­sel­lesi ja selkeyttää visiosi? Meillä on ratkaisu juuri sinulle.

👩‍💼👨‍💼 Asian­tun­ti­ja­val­men­tajat Leena ja Leo-Pekka: Valmen­nuksen sydämenä toimivat sisarukset Leena ja Leo-Pekka — olemme asian­tun­tevia, inspi­roivia ja juuri oikeat tyypit auttamaan sinua saavut­ta­maan tavoitteesi.

🔍 Yksilöl­linen lähes­ty­mis­tapa: Ilmaisen alkukar­toi­tuksen avulla tunnis­tamme juuri sinulle hyödyl­li­simmät osa-alueet, joihin someval­mennus tai somekou­lutus keskittyy. Näin varmis­tamme, että saat juuri sitä, mitä tarvitset.

🚀 Looginen, rakentava, innostava: Sosiaa­lisen median valmen­nuk­semme ja koulu­tukset on suunni­teltu tuomaan tuloksia. Se on loogista, raken­tavaa ja innos­tavaa, saaden sinut viemään somessa tekeminen uudelle tasolle.

🧰 Kantavia työkaluja tulevai­suu­teen: Saat pitkälle tulevaan kantavia työkaluja, joiden avulla voit jatkaa brändisi raken­ta­mista itsenäi­sesti ja ammattimaisesti.

Tutustu palve­lui­himme

Asiak­kai­tamme

Olemme palvel­leet niin yrittäjiä, yrityksiä kuin urhei­li­joi­takin erilai­sissa sosiaa­lisen median haasteissa. Monilla on noussut suurim­pina haasteina punaisen langan puuttu­minen, strate­gian puute, ajanhal­linta ja rohkeus esiintyä omana itsenään someym­pä­ris­tössä. Toiset ovat halunneet päivittää tieto­tai­to­jaan esimer­kiksi Linke­dInin tai Insta­gramin suhteen.

Asiak­kai­demme, kuten Anna Lassilan, Laura Kangas­niemen, Mira Potkosen ja Maarit Niemelän, positii­viset kokemukset vahvis­tavat sen, että sosiaa­lisen median ammat­ti­lai­sina kykenemme auttamaan erilaisia asiak­kaita saavut­ta­maan heidän tavoit­teensa sosiaa­li­sessa mediassa.

Kiinnos­taako sosiaa­lisen median valmennus tai koulutus tai jokin muu yhteistyö kanssamme? Älä epäröi, vaan ota rohkeasti yhteyttä joko viestillä tai soittamalla.

Seuraa meitä Insta­gra­missa @tahticonsulting