Tähti Consulting

Terve­tuloa sosiaa­lisen median kasvun ja menes­tyksen maailmaan!

Saavuit juuri oikeaan paikkaan, jos etsit avaimia menes­tyk­seen sosiaa­li­sessa mediassa, hyvin­vointia unohta­matta. Oletko yrittäjä, urheilija tai asian­tun­tija, joka haluaa kasvattaa näkyvyyttä ja vaikut­ta­vuutta sosiaa­li­sessa mediassa?

Palve­lumme on suunnattu kasvun­ha­lui­sille yrittä­jille, urhei­li­joille ja asian­tun­ti­joille eli juuri sinulle. Tiedämme, että sosiaa­lisen median maailma voi tuntua monimut­kai­selta ja aikaa vievältä, mutta siinä kohtaa me astumme kuvaan. Olemme jaotel­leet palve­lumme kolmeen eri katego­riaan: kasvua ja myyntiä somesta, somet­te­lusta asian­tun­ti­jaksi ja yrittäjän hyvinvointi.

Kasvua ja myyntiä somesta 

Kasva­tamme asiak­kai­demme näkyvyyttä ja vaikut­ta­vuutta sosiaa­li­sessa mediassa. Autamme sinua muutta­maan sosiaa­lisen median kanavasi myyntia­lus­toiksi. Hyödyn­nämme tehok­kaita markki­noin­ti­tek­nii­koita, jotka tukevat liike­toi­min­tasi tai urhei­li­jabrän­disi kasvua. Räätä­löimme strate­gian juuri sinun tarpeisiisi. 

Somet­te­lusta asiantuntijaksi 

Haluatko erottautua kilpai­li­joista ja tulla alasi vaikut­ta­jaksi? Me autamme sinua raken­ta­maan vahvan ja kiinnos­tavan brändin sosiaa­li­sessa mediassa. 

Yrittäjän hyvinvointi 

Tiedämme, että yrittäjän arki voi olla kiireistä ja stres­saavaa. Siksi tarjoamme myös palve­luita, jotka edistävät hyvin­voin­tiasi ja auttavat sinua tasapai­not­ta­maan työn ja vapaa-ajan. Enemmän vapaa-aikaa, vähemmän somesta aiheu­tuvaa stressiä. 

Lämmin­hen­kiset sisarukset auttavat sinua raken­ta­maan menes­tys­ta­ri­naasi somessa

Tähti Consul­ting on veljen ja sisaren vuonna 2020 perustama perhey­ritys, jonka intohimo on auttaa yrittäjiä, urhei­li­joita ja asian­tun­ti­joita menes­ty­mään. Mottomme tärkeintä ei ole voitto vaan ylivoi­mainen voitto, kertoo rohkeu­desta olla erilainen kuin valta­virta. Autamme asiak­kai­tamme markki­noinnin eri haasteissa – olivat ne sitten pieniä tai suuria. Erityi­sesti sydäntä lähellä ovat pieny­rit­täjät ja urhei­lijat sekä erilaiset tiimit tai yhteisöt, jotka pohtivat miten kasvattaa näkyvyyttä ja tunnettuutta.

Olitpa sitten aloit­te­leva yrittäjä, kokenut asian­tun­tija tai huippu-urheilija, meillä on ratkaisut, jotka auttavat sinua saavut­ta­maan tavoit­teesi. Tarjoamme sinulle henki­lö­koh­taista ja ammat­ti­tai­toista palvelua yhteis­työn eri vaiheissa. Jokainen asiakas on uniikki ja jokai­sella on omat tarpeensa, joten räätä­löimme aina palve­lumme juuri tarpei­tasi vastaa­vaksi. Haluamme olla kumppa­nisi matkalla kohti menes­tystä, joten varaa maksuton 15 minuutin sparraus­vartti ja katsotaan olisim­meko sopiva mätsi.

Asiakas­pa­laut­teita

Created with Sketch.
Maarit, Hyvä tulee
Ilman Leenaa en olisi osannut luoda itsestäni hyvää, selkeää ja kutsuvaa profiilia. Lämmin ja vahva suositus ihan kaikille, tällai­sille aloit­te­li­joille kuin minä ja konka­reil­lekin, koska aina voi oppia jotain uutta. 
Created with Sketch.
Anna, Annan eväät
Mun tavoite oli kehittää omaa someo­saa­mis­tani ja luoda sisältöä, joka puhut­te­lisi kohdey­lei­söäni. Täytyy kyllä sanoa, että odotukset ylittyivät moninkertaisesti! 
Created with Sketch.
Laura, pararat­sas­taja
Olen todella tyyty­väinen työhön. Olen pystynyt paremmin keskit­ty­mään minulle “oleel­li­sem­paan” asiaan eli urhei­le­mi­seen, kun Tähti Consul­ting tuli mukaan kuvioihin.⁠ Linke­dInin käyttö on myös lähtenyt mukavasti käyntiin, josta on ollut⁠ suurta hyötyä urhei­li­ja­pro­fii­lini kehittämiseen. 

Haluatko pysyä ajanta­salla mitä sosiaa­li­sessa mediassa tapahtuu? Tilaa kasvu-ja somevinkit alla olevasta linkistä.

Seuraa meitä Insta­gra­missa @tahticonsulting