Blogi

Urhei­lu­mark­ki­nointi on kustannustehokasta

Urhei­lu­mark­ki­nointi oikein tehtynä kasvattaa niin urhei­lijan kuin yrityksen brändiä

Urhei­lu­mark­ki­nointi antaa hyvät mahdol­li­suudet parantaa yrityk­sesi tunnet­tuutta sekä vahvistaa yrityk­sesi brändiä. Urhei­lu­mark­ki­nointi antaa positii­visen kuvan brändis­täsi, sillä urheilu herättää meissä tunteita ja sitä seurataan lähes kaikkialla. Menes­tyviä urhei­li­joita arvos­te­taan ja yritykset käyttävät urhei­li­joita mielel­lään markki­noin­ti­vies­tinnän tehos­ta­mi­seen. Lisäksi urhei­lu­mark­ki­nointi on kustannustehokasta.

Yrityksiä kuten urhei­li­joita on olemassa laaja määrä. Urhei­lu­mark­ki­nointia tehdessä onkin tärkeää aluksi laatia urhei­lu­mark­ki­nointi / markki­noin­ti­suun­ni­telma, jossa luodaan raamit sille, mitä yhteis­työltä halutaan. Halutaanko esimer­kiksi olla tekemässä yhteis­työtä seurojen vai yksit­täisten urhei­li­joiden kanssa?

Seurojen kanssa yhteis­työtä tehdessä on paljon synergiaa. Urhei­luseurat voivat esimer­kiksi käyttää yrityk­sesi brändiä urhei­luseuran mainon­nassa. Lisäksi verkos­toi­tu­misen mahdol­li­suudet ovat erittäin hyvät, koska seuran yhteis­työ­kump­pa­nien tilai­suu­dessa pääset tapaamaan muitakin yhteis­työ­kump­pa­neita, jotka ovat samassa veneessä kanssasi.

Yksit­täisiä urhei­li­joita tukiessa kannattaa ainakin miettiä yrityk­sesi ja urhei­lijan arvoja. Onko yrityk­sesi tarinassa, brändissä tai tuotteessa / palve­lussa jotain sellaista joka mätsää urhei­lijan kanssa. Kokeeko urheilija olevansa ylpeä siitä, että saa kantaa yrityk­sesi logoa esimer­kiksi kilpai­lu­pai­dassa tai tuomalla yrityk­sesi brändiä tai tuotetta esiin sosiaa­li­sessa mediassa.

Muista, että yrityk­sellä on aina päävastuu laatia selkeä suunni­telma yhteis­työn laadusta. Hedel­mäl­li­sintä yhteistyö on silloin, kun yhteis­työstä hyötyy yhteis­työ­kump­pani, urheilija ja kenties jokin kolmas taho.

Itselläni on takana huippu-urheilu uraa pyöreät 20 vuotta. Uralleni on mahtunut monen­laisia yhteis­työ­kump­pa­neita ja olen heille kaikille erittäin kiitol­linen. Yksi hienoim­mista projek­teista on ollut yhteis­työ­kuvio Toyotan kanssa. Kuvasimme viileänä marras­kuun päivänä videon pimene­vällä olympias­ta­dio­nilla, jossa haettiin tukea nuorille paraur­hei­li­joille. Tuo video sai todella hyvän valta­kun­nal­lisen näkyvyyden ja samalla Suomen paralym­pia­ko­mitea sai useita tukia­no­muksia paralym­pia­ra­has­toon nuorilta tulevai­suuden tähdiltä.

Yhteis­työ­ku­viota voi siis kuvailla todel­li­seksi win-win tilan­teeksi. Toyota, Suomen paralym­pia­ko­mitea, allekir­joit­tanut ja ennen kaikkea nuoret saivat äärim­mäisen positii­vista ja tärkeää näkyvyyttä.

Kun urhei­lu­mark­ki­nointia tehdään hyvin, ovat mahdol­li­suudet vaikka mihin. Menes­tystä urhei­lu­mark­ki­noin­nissa ei mitata mitaleissa. Hyvällä suunnit­te­lulla ja omien päämää­rien tunnis­ta­mi­sella pääsee jo pitkälle.

Katso webinaa­ri­tal­lenne “Miksi paraur­hei­lu­mark­ki­nointi on tehokkain tapa saada valta­kun­nal­lista näkyvyyttä?”

Oletko urheilija ja haluat yhteis­työ­kump­pa­neita sekä näkyvyyttä? Vai oletko kenties yrityksen edustaja ja haluat kokeilla urhei­lu­mark­ki­nointia? Ota yhteyttä ja varaa ilmainen 30 minuutin konsul­taatio. Konsul­toinnin aikana selvi­te­tään tarpeesi ja tutkitaan, miten voimme mahdol­li­sesti kehittää sinun toimin­taasi eteenpäin.