Blogi

Mikä on henki­löbrändi ja mitkä ovat toimivan henki­löbrändin menestystekijät?

Mikä on henki­löbrändi ja mitkä ovat toimivan henki­löbrändin menestystekijät?

Aluksi on tärkeää tunnistaa termit henki­löbrändi sekä henki­löbrän­däys. Henki­löbrändi tarkoittaa jo olemassa olevaa brändiä, joka on loppuun asti hiottu ja tunnis­tettu. Henki­löbrändi muodostaa käsityksen seuraa­jil­lesi yhtenäisen käsityksen brändistäsi. 

Henki­löbrän­däys sen sijaan on prosessi, jossa laaditaan strategia ja tavoite, miten saavutat lopul­lisen brändisi. Henki­löbrän­däys on tietoista ja tarkoi­tuk­sen­mu­kaista toimintaa vaikuttaa seuraa­jiesi mieli­pi­tei­siin ja käsityk­siin omasta itsestäsi. 

Usein ajatel­laan, että pelkkä maine riittää henki­löbrändin raken­ta­mi­seen tai määrit­te­lyyn. Jokai­sella meillä on olemassa jonkin­lainen maine. Luot esimer­kiksi suhteita työpai­kal­lasi joka päivä. Tapasi kommu­ni­koida vaikuttaa siihen, miten työyh­tei­sösi näkee sinut. Voit esimer­kiksi pyytää työka­ve­riasi kuvai­le­maan itseäsi ja he voivat sanoa, että ”olet mukava tyyppi, mutta sinulla on tapana myöhästellä”.

Henki­löbrän­däyk­sessä mennään syvem­mälle ja henki­löbrän­disi on tarkoi­tuk­sel­li­sempi. Se on sitä mitä, haluat ihmisten näkevän sinusta. Pelissä on oma uskot­ta­vuu­tesi ja kyse on arvoista mitä ulkoi­sesti edustat. Sinä pystyt määrit­te­le­mään brändisi suunnan yhdis­tä­mällä suunni­tel­masi tekoihin. 

Brändin raken­ta­minen on jatkuva prosessi, jossa yrität ylläpitää tai kehittää saavut­ta­maasi mainetta. Henki­löbrändi on tapa mainostaa omaa itseäsi ja tuoda lisää tunnet­tuutta. Henki­löbrän­däyksen avulla varmis­te­taan, että löydät oman kohde­ryh­mäsi nosta­malla esimer­kiksi omia arvojasi esiin. Kun kohde­ryh­mäsi tietää ketä olet ja mitä edustat pääsevät he valit­se­maan sinun ja kilpai­li­joi­desi välillä. 

Sosiaa­linen media näyttelee tänä päivänä valtaisan suurta merki­tystä brändin luomi­sessa. Se on mielikuva, jonka muut muodos­tavat, kun he ajatte­levat sinua. Se sisältää vuoro­vai­kusta, kokemuksia, aiempaa tietoa, yleisiä mieli­pi­teitä, persoo­nal­li­suutta ja mainetta, jotka liittyvät omaan nimeesi. Tämä on sinun brändisi. Kun joku googlettaa nimesi, ensim­mäiset sekunnit vahvis­tavat hänen mieli­ku­vansa sinusta. Positii­viset hakutu­lokset herät­tävät lisää mielen­kiintoa brändi suhteen ja negatii­viset tulokset saattavat viedä hänet luulta­vasti kilpai­li­jasi luokse.

Kun rakennat toimivaa brändiä, ota huomioon ainakin seuraavat asiat. 

Vahvuudet

Mieti mitä haluat tehdä tai sanoa. Jos olet esimer­kiksi hyvä myymään, tuo sitä esiin. Yritä luoda jokin persoo­nal­linen tapa tuoda osaamis­tasi esiin.

Tarinat

Kannattaa miettiä onko sinulla tarinoita, joita haluat tuoda esiin. Tarinoiden merkitys varsinkin alkuvai­heessa on suuri ja se herättää luotta­musta kohdeyleisöösi.

Ole aito 

On ehdot­toman tärkeää olla oma aito itsesi. Aitoutta on helpompaa hallita. Feikit huomataan lopulta. Hyvä tapa tuoda esiin omaa aitoutta on vuoro­vai­kutus seuraa­jiesi kanssa sosiaa­li­sessa mediassa. Ota rohkeasti osaa erilai­siin keskus­te­luihin ja tuo omaa persoo­naasi esiin.

Verkos­toidu

Kun kehität henki­löbrän­diäsi, on tärkeää verkos­toitua, jotta voit kasvattaa ammatil­lista piiriäsi. Käy erilai­sissa verkostoitumistapahtumissa. 

Laadi hissipuhe, joka tiivistää brändisi 

Laadi brändis­täsi tiivis­telmä. Hissipuhe on lyhyt ja ytimekäs maksi­mis­saan 30 sekunnin puhe, jossa tiivistät oman brändisi muuta­malla mieleen­pai­nu­valla lauseella, jonka voit opetella ulkoa. Tällä tavalla vangitset kuulijan mielen­kiinnon lyhyesti ja ytimekkäästi. 

Tässä oli vasta pinta­raa­paisu henki­löbrän­däyksen saloihin. Mikäli aihe kiinnostaa enemmän, niin laita meille viestiä ja jutellaan lisää siitä, miten voisimme kehittää sinun tai yrityk­sesi brändiä eteenpäin.

Täytä alla oleva lomake, niin olemme sinuun yhtey­dessä kahden arkipäivän sisällä.