Somekou­lutus

Somekou­lutus yrittä­jille, yrityk­sille, markki­noin­nista vastaa­ville ja urheilijoille

Somekou­lutus syventää tieto­tai­to­jasi digitaa­lisen maailman saloihin. Nyt on tilai­suu­tesi oppia somevai­kut­ta­misen taiteen salat suoraan huipulta. Leo-Pekka Tähti, joka tunnetaan paitsi huippu-urhei­li­jana, myös henki­löbrän­däyksen guruna, avaa ovet somevii­dakon syvyyksiin.

Somekou­lutus räätä­löi­dään aina tarpeiden ja toiveiden mukaan, mutta somekou­lu­tuk­sessa voidaan käsitellä esimer­kiksi seuraavia aiheita:

  • Henki­löbrän­däyksen salai­suudet: Leo-Pekka Tähti jakaa henki­löbrän­däyksen ydintiedot. Miten raken­ne­taan vahva, tunnis­tet­tava ja vaikut­tava henki­löbrändi somessa?
  • Ainut­laa­tuinen yhdis­telmä huippu-urheilua ja henki­löbrän­däystä: Leo-Pekka jakaa tarinansa ja opettaa, miten voit hyödyntää omia vahvuuk­siasi sosiaa­li­sessa mediassa.
  • Sisäl­lön­tuo­tannon mesta­riksi: Leo-Pekka opettaa, miten luoda koukut­tavaa ja jaettavaa sisältöä. Olipa kyseessä sitten kuva, teksti tai video, saat eväät luoda sisältöä, joka puhut­telee ja sitouttaa seuraajiasi.
  • Käytännön vinkkejä ja työkaluja: Saat konkreet­tisia työkaluja ja vinkkejä, joita voit heti soveltaa oman brändisi rakentamisessa.
  • Somehaas­teet voitoksi: Kuinka käsitellä negatii­vista palau­tetta tai kohdata vaikeuksia somea­lus­talla? Leo-Pekka jakaa omat kokemuk­sensa ja neuvonsa somehaas­tei­siin vastaamiseen.
  • Henki­lö­koh­tainen sparraus: Saat mahdol­li­suuden esittää kysymyksiä ja saada henki­lö­koh­taista palau­tetta omasta somestra­te­gias­tasi. Leo-Pekka antaa vinkkejä, jotka sopivat juuri sinun tarpeisiisi.

Kiinnos­taako somekou­lutus? Ota yhteyttä ja räätä­löi­dään tarpei­siisi sopiva koulutus. Älä jää paitsi mahdol­li­suu­desta oppia suoraan huippu-urhei­li­jalta, kuinka voit loistaa somessa ja rakentaa vahvan asiantuntijabrändin.

Somekou­lu­tuksen hinnat alkaen 490,00 € + alv.

Ota yhteyttä ja kysy rohkeasti lisää!