Blogi

Vaikut­ta­ja­mark­ki­nointi

Sosiaa­linen media on viime vuosina kasvanut räjäh­dys­mäi­sesti. Sen myötä yrityk­sille on avautunut erilaisia keinoja tunnet­tuuden nostat­ta­mi­seen. Yksi yleisimpiä trendejä sosiaa­lisen median hyödyn­tä­mi­sessä on ollut vaikut­ta­ja­mark­ki­noinnin kasvava merkitys yritysten markki­noin­nissa. Parhaim­mil­laan vaikut­ta­ja­mark­ki­nointi on äärim­mäisen tehokas keino esimer­kiksi yrityksen brändin kasvattamisessa.

Mitä vaikut­ta­ja­mark­ki­noin­nilla tarkoitetaan?

Vaikut­ta­ja­mark­ki­noin­nista puhut­taessa käytetään sanaa vaikut­taja eli influencer. Vaikut­taja voi olla bloggaaja, tubettaja, urheilija, näytte­lijä, someper­soona jne. Vaikut­ta­jasta ollaan kiinnos­tu­neita ja hänellä on kyky puhutella omaa kohde­ryh­määnsä. Vaikut­taja pystyy vaikut­ta­maan omassa sosiaa­li­sessa medias­saan tuomalla esiin arvoja, jotka hän kokee itselleen tärkeäksi. Hyvällä vaikut­ta­jalla on paljon seuraajia sosiaa­li­sessa mediassa ja hänen tekemi­sis­tään ollaan jatku­vasti kiinnos­tu­neita. Seuraa­ja­mää­rien lisäksi tarkas­tel­laan seuraa­jien sitou­tu­nei­suutta julkaisuihin.

Vaikut­ta­ja­mark­ki­noin­nilla tarkoi­te­taan yrityksen ja vaikut­tajan välistä kaupal­lista yhteis­työtä, joka tulee tuoda esille selkeästi julkai­suissa. Vaikut­ta­ja­mark­ki­nointi tarjoaa yrityk­sille vaihtoehdon perin­teisen sponso­roinnin sijaan käyttä­mällä esimer­kiksi huippu-urhei­li­joita edistä­mään palve­lui­densa myyntiä sosiaa­li­sessa mediassa. Vaikut­ta­ja­mark­ki­nointi onkin yksi tehok­kaim­mista keinoista lisätä yrityksen kiinnos­ta­vuutta ja seuraa­jien määriä sosiaa­li­sessa mediassa. Erityi­sesti uuden tuotteen lansee­rauk­sessa tai brändi­mie­li­kuvan kehit­tä­mi­sessä vaikut­ta­ja­mark­ki­nointi toimii hyvin. Parhaim­massa tapauk­sessa vaikut­ta­ja­mark­ki­nointi on huomat­ta­vasti yrityksen omaa markki­nointia tehokkaampaa.

Keskei­simmät asiat vaikuttaja­markkinoinnissa

Yksi tärkeim­mistä asioista on oikean­laisen vaikut­tajan löytä­minen. Kun sopivaa vaikut­tajaa kartoi­te­taan, kannattaa tarkas­tella ainakin seuraavia kysymyksiä:
Sopiiko vaikut­taja yrityksen arvoihin ja imagoon? Tavoit­taako vaikut­taja halutun kohde­ryhmän? Kykeneekö vaikut­taja puhut­te­le­maan kohde­ryhmää oikealla tavalla? Onko vaikut­taja yrityksen palve­luista aidosti kiinnos­tunut? Onko vaikut­taja kiinnos­tunut tekemään kaupal­lista yhteis­työtä? Paljonko vaikut­ta­jalla on seuraajia? Hallit­seeko vaikut­taja sisällöntuotannon?

Vaikut­ta­ja­mark­ki­noin­nissa on tärkeää, että vaikut­taja on juuri sopiva yrityksen tyyliin. Keskeistä on, että vaikut­taja tavoittaa yrityksen kohde­ryhmän. Lisäksi vaikut­tajan pitää olla aidosti kiinnos­tunut kaupal­li­sesta yhteis­työstä ja vaikut­tajan omat arvot pitää mätsätä yrityksen arvojen kanssa. Kun vaikut­taja on aidosti tykäs­tynyt yrityksen tarjoa­maan palveluun, on sen esille tuominen helppoa ja luontevaa. Näin ollen pääsee syntymään ns. “win-win situation”, josta hyötyvät konkreet­ti­sesti sekä yritys että vaikut­taja. Yhteistyö muodostuu entistä hedel­mäl­li­sem­mäksi, jos vaikut­taja omaksuu yrityksen arvot ja osaa tuoda tätäkin puolta esiin sosiaa­li­sessa mediassaan.

Tehokas vaikut­taja on aktii­vinen somessa ja postauksia saattaa tulla viikon aikana lukuisia. Sen vuoksi on tärkeää, että vaikut­taja saadaan sitou­tu­maan kaupal­li­seen yhteis­työhön mahdol­li­simman pitkäksi ajaksi. Jos vaikut­taja postaa esimer­kiksi yhden kuvan kuukau­dessa edistääk­seen yrityksen myyntiä, on riskinä, että tuo postaus hukkuu vaikut­tajan muuhun somesi­säl­töön, eikä postaus tavoita kohde­ryhmää tarpeeksi tehokkaasti.

Monet vaikut­tajat suosi­vatkin ns. kampan­joita, joita on hyvä pohtia yrityksen sisällä yhdessä vaikut­tajan kanssa. On paljon tehok­kaampaa rakentaa vaikut­tajan ympärille pitkä­ai­kainen projekti. Pitkä­ai­kai­suus toimii myös vaikut­ta­jalle tehok­kaammin, koska vaikut­ta­jalla on enemmän aikaa tutustua yrityksen tarjoa­maan tuottee­seen tai palveluun. Kun tuotteelle raken­ne­taan kampanja, postaukset myös näkyvät useammin vaikut­tajan sosiaa­li­sessa mediassa ja tavoit­tavat paremmin yrityksen kohderyhmän.

Entä sitten seuraajamäärät?

Kun pohditaan vaikut­tajan seuraa­ja­määriä, kannattaa ottaa huomioon ainakin kustan­nus­ky­sy­mykset ja seuraa­jien sitou­tu­nei­suus. Mitä tunne­tumpi vaikut­taja on kyseessä, sen suuremmat ovat seuraa­ja­määrät. Tämä puoles­taan kysyy lisää resurs­seja yrityksen markkinointibudjettiin.

On tärkeää pohtia, miten vaikut­ta­ja­mark­ki­nointi toteu­te­taan osana markki­noin­ti­stra­te­giaa. Vähintään kuitenkin tulisi pohtia, mitkä ovat vaikut­ta­jayh­teis­työn tavoit­teet, kohde­ryhmät ja ydinviesti. Tätä kautta voi myös pohtia onko järke­vämpää panostaa useampaan vaikut­ta­jaan pienem­millä seuraa­ja­mää­rillä (pienellä budje­tilla) vai yhteen isoon ”supers­ta­raan” (suurella budjetilla).

Mega, makro, mikro vai nano?

Vaikut­tajat voidaan katego­rioida neljään tasoon. On olemassa ns. julkkis­vai­kut­tajat eli megavai­kut­tajat, joilla on kirkkaasti eniten seuraajia sosiaa­li­sessa mediassa. Lisäksi puhutaan makro, — mikro – ja nanovai­kut­ta­jista, jotka puhut­te­levat pienempiä kohderyhmiä.

Megavai­kut­ta­jilla seuraajia on 100 000 ylöspäin. Tunnet­tuja megavai­kut­tajia ovat mm. Janni Hussi, Veronica Verho, Jaajo Linnonmaa, Miisa Rotola-Pukkila (Mmiisas) ja Jaakko Parkkali. Megavai­kut­ta­jien hinta­lappu on luonnol­li­sesti korkein, mutta sillä tavoi­te­taan myös laajin kohdey­leisö. Kohdey­leisö ei kuiten­kaan ole niin sitou­tu­nutta kuin esimer­kiksi makro- tai mikro­vai­kut­ta­jien yleisöt. Tätä kanavaa hyödyn­ne­täänkin useim­miten esimer­kiksi massa­tuot­teiden markkinointiin.

Makro­vai­kut­ta­jilla seuraajia on noin 10 000–100 000. Makro­vai­kut­ta­jien seuraajat ovat sitou­tu­neimpia kuin megavai­kut­ta­jien seuraajat.  Makro­vai­kut­tajat koetaan asian­tun­ti­joiksi ja he ovat useim­miten jo tehneet jonkin verran brändiyh­teis­työtä. Tunnet­tuja makro­vai­kut­tajia ovat Noora­lotta Neziri, Petra Olli, Mari Valosaari, Behm ja Rosanna Kulju.

Mikro­vai­kut­ta­jilla seuraajia on noin 1000-10 000. Seuraajat ovat erittäin sitou­tu­neita vaikut­ta­jaan pienem­pien seuran­ta­mää­rien vuoksi. Vaikut­taja mielle­tään luotet­ta­vaksi ja näin ollen yhteistyö saattaa olla hyvinkin hedel­mäl­listä mikro­vai­kut­ta­jien kanssa. Yrityk­sillä tulee usein mainos­bud­jetti vastaan ja siksi onkin hyvä harkita yhteis­työtä mikro­vai­kut­ta­jien kanssa. Tunnet­tuja mikro­vai­kut­tajia ovat mm. Jasmine Repo, Sanna Kämäräinen, Mika Poutala, Johannes Laine ja esimer­kiksi tuore yleisur­heilun halli EM-prons­si­mi­ta­listi Kristian Pulli.

Nanovai­kut­tajat ovat pienin ryhmä, joilla on noin 1000 seuraajaa tai alle. Seuraajat koostuvat pääasiassa ystävistä ja tutta­vista sekä ihmisistä, jotka ovat kiinnos­tu­neet samoista asioista kuin vaikut­taja. Nanovai­kut­tajat ovat usein taval­lisia ihmisiä, jotka osaavat kertoa tuotteista/palveluista maanlä­hei­sesti taval­listen ihmisten tapaan.

Megavai­kut­ta­jien haasteel­li­suus on yleensä suuret seuran­ta­määrät ja näin ollen ongel­mal­li­suus sitouttaa omia seuraa­jiaan. Mikro­vai­kut­ta­jien ja nanovai­kut­ta­jien seuraajat ovat sen sijaan aktii­vi­sempia ja sitou­tu­neimpia. Mikro ja nanovai­kut­tajia pidetään myös uskot­ta­vim­pina vaikut­ta­ja­mark­ki­noin­nissa, koska heihin on helppo samaistua ja he suosit­te­levat tai tuovat yrityksen palve­luita esiin rehel­li­sesti ja puolueettomasti.

Onnis­tu­neen yhteis­työn avaimet

Itse käyttäisin vaikut­ta­ja­mark­ki­noin­nissa hyödyksi kaiken­laisia vaikut­tajia. Mikäli yrityk­sellä on resurs­seja, yrityksen tai tuotteen keula­ku­vaksi sopisi esim. ”supers­tara”. Sen lisäksi makro,- mikro- ja nanovai­kut­tajat toimi­sivat suosit­te­li­joina omalle yleisöl­leen. Ensisi­jaisen tärkeää on kuitenkin muistaa se, että yrityksen tarina tulee istua luonte­vasti osaksi vaikut­tajan tarinaan ja vaikut­ta­jalle tulee antaa suht vapaat kädet luoda itsensä näköistä sisältöä kanaviinsa.

Yhä useampi yritys solmii pidem­piai­kaisia yhteis­työ­so­pi­muksia vaikut­ta­jien kanssa, joka mahdol­listaa esimer­kiksi jatkuvan sisäl­lön­tuo­tannon ja vaikut­tajat toimivat ns. brändi­lä­het­ti­läinä. Myös lainsää­dän­nöl­liset asiat kannattaa ottaa huomioon ja tehdä kaikesta sovitusta yksityis­koh­tainen sopimus vaikut­tajan kanssa. Lisäksi yrityksen asettamat tavoit­teet pitää pystyä jollakin tapaa mittaamaan.

Loppujen lopuksi vaikut­tajan valinta riippuu pitkälti yrityksen tavoit­teista, budje­tista ja brändistä.

Tässä oli pinta­raa­paisu vaikut­ta­ja­mark­ki­noinnin aiheeseen. Tulemme käsit­te­le­mään aihetta lisää sosiaa­lisen median kanavis­samme lähiviik­koina. Teemme vaikut­ta­ja­mark­ki­noinnin strate­gista suunnit­telua, joten jos teillä herää kysyt­tävää tai keskus­tel­tavaa aiheesta, niin olkaa yhteydessä. 😊

Leo-Pekka