Blogi

Itsensä johta­minen

Itsensä johta­mi­sesta puhutaan tänä päivänä entistä enemmän. Se ei ole ihme, sillä kovene­vassa yritysten välisissä kilpai­luissa paineen­sieto ja stres­sin­hal­lin­ta­kyky korostuu. Lisäksi etätyö on tuonut omat haasteensa itsensä johta­mi­seen. Itsensä johta­minen on tärkeää kaikilla elämän-osalueilla.

Mitä itsensä johta­mi­sella tarkoitetaan?

Itsensä johta­mi­sella tarkoi­te­taan kykyä ohjata haluamasi asiat käytän­töön. Kyse voi olla arjen pienistä asioista kuten esimer­kiksi ruoka­va­lion muutok­sesta tai liikunnan lisää­mi­sestä päivit­täi­seen elämään. Arjen pienistä valin­noista koostuu lopulta merkit­tävä osa päivän hyvinvoinnista.

Johda itseäsi päämäärätietoisesti

Ihminen viettää keski­määrin yhden kolmas­osan vuoro­kau­des­taan töiden parissa. Tämä luku on toden­nä­köi­sesti kasvanut etätöiden myötä. Päivän toiset kahdeksan tuntia käytetään arkiasioiden hoitoon, johon voi kuulua mm. perheen kanssa olemista, harras­tukset, ystävien kanssa oleminen jne. Loppu kahdeksan tuntia ihminen käyttää yleensä nukku­mi­seen. Töissä siis vietetään todella suuriosa ihmisen käyttä­mästä ajasta. Sen vuoksi tärkein lähtö­kohta on, että työ on motivoivaa, kannus­tavaa ja palkit­sevaa. Kun motivaatio ja asenne työnte­koon omassa työpai­kassa on kohdil­laan, heijastuu se koko työpaikan toimin­taym­pä­ris­töön positii­vi­sena vaikutuksena.

Töissä sinun on kyettävä johtamaan itseäsi ja tekemi­siäsi tehok­kaasti sekä päämää­rä­tie­toi­sesti. Varsinkin nykytilan valli­tessa, etätyö on kuormit­tanut hyvin paljon ihmisiä. Toiset tekevät töitä 24/7 eivätkä osaa enää erottaa työtä ja vapaa-aikaa toisis­taan. Jotta päivän työt tulee tehdyksi ja vapaa-ajallekin jää aikaa, sinun tulee osata suunni­tella päiväsi ja ajankäyt­tösi niin, että pysyt aikatau­lussa. Lisäksi sinun on opittava sanomaan ei ja olla terveel­li­sesti itsekäs, jotta muut eivät kävele ylitsesi.

Lyhyen ja pitkän aikavälin tavoitteet

Työn sekä oman hyvin­voinnin kannalta, asetta­malla itselleen realis­tiset tavoit­teet voit keskittyä juuri sinun kannal­tasi relevan­teim­piin asioihin. Realis­ti­suu­della tarkoi­te­taan sitä, että tavoite on saavu­tet­ta­vissa omat lähtö­kohdat huomioiden. Kannattaa pohtia mieles­sään esimer­kiksi mitä tavoit­telen, mitä olen valmis tekemään sen eteen ja onko tämä lyhyen vai pitkän aikavälin tavoite. Itse suosin lyhyen aikavälin tavoit­teita, koska ne ovat helpommin saavu­tet­ta­vissa. Muista olla rehel­linen itsellesi äläkä aseta liian tiukkoja tavoitteita.

Kun yksi tavoite saavu­te­taan, on hyvä olla itselleen armol­linen ja palkita itsensä siitä. ”Palkinto” voi olla mitä tahansa kuohu­vii­ni­la­sista, maukkaa­seen ”ei niin terveel­li­seen” ateriaan. Kun tavoite on saavu­tettu, asetetaan seuraava tavoite. Tavoit­teiden asettelun hyöty on siinä, että kuljet kohti päämäärää. Ihminen toimii syste­maat­ti­semmin ja suoritus on parempi, kun päämäärä on asetettu. Kun opit johtamaan itseäsi huomaat jossakin vaiheessa, että itsetun­tosi on myös vahvis­tunut. Samalla ehkä olet myös oppinut tunnis­ta­maan ovat vahvuu­tesi ja hyödyn­tä­mään niitä elämän eri osa-alueilla.

Muista järjestää itsellesi vapaa-aikaa!

Vapaa-ajan yhdis­tä­minen päivä­ryt­miin on itsensä johta­misen suurempia haasteita. Pitkän työpäivän jälkeen pitäisi viettää aikaa perheen kanssa, harras­tusten parissa, hoitaa kotiasiat ja pitää kunnossa sosiaa­liset välit ystäviin. Vapaa-ajalla olisi hyvä sulkea työasiat kokonaan pois, jotta ”akut” voivat lataantua raskaan työpäivän päätteeksi.

Monen asian yhdis­tä­minen yhteen päivään on haastavaa ja sen vuoksi kaiken kivijal­kana toimii aikatau­lut­ta­minen. Tulevan viikon kalen­terin raken­ta­minen esimer­kiksi viikon­lopun aikana helpottaa kokonai­suuden hahmot­ta­mista seuraavan viikon osalta.

Fyysinen kunto ja ravinto

Kokonais­val­tai­seen itsensä johta­mi­seen kuuluu myös fyysisen kunnon ylläpito ja lepo. Kuntoilu toimii hyvänä työkaluna stressin poistoon. Kuntoilu auttaa sinua nukkumaan paremmin ja levol­li­semmin. Kun nukut hyvin, elimis­tösi palautuu rasituk­sesta, stres­sistä ja väsymyk­sestä. Olet pirteä ja valmiina uuteen päivään.

Hyvä ravinto on keskeinen asia päivit­täi­sessä jaksa­mi­sessa. Hyvä aamupala on kaiken alku ja pohja onnis­tu­neelle ja energi­selle päivälle. Kannattaa myös pitää huolta säännöl­li­sestä ateria­ryt­mistä, jotta energia­tasot eivät pääset putoamaan kesken työpäivän. Kun syöt hyvin elimistö kiittää.

Hyvä ravinto ei tarkoita ravin­toar­vojen mittaa­mista tai milli­metrin tarkkuutta siitä, mitä suuhunsa laittaa. On erittäin tärkeää pitää välillä ns. ”herkku­päiviä” jolloin voi syödä itselle miellyt­täviä ruokia tai makeisia. Hyvin moni meistä ei pysty säännöl­li­seen ja liian tiukkaan ruoka­va­lioon, joten yleensä yksi herkku­päivä viikkoon, tai kahteen viikkoon toimii paremmin.

Ole itsekäs – terveel­li­sellä tavalla

Itsensä johta­mi­sessa on lopulta siis kyse vain asioiden priori­soin­nista. Kaikkea asioita ei tarvitse tehdä saman päivän aikana, vaan niitä voi laittaa toimin­taan pitkin viikkoa itselle sopiviin väleihin. Terve itsekkyys on välillä tärkeää, sillä jokaisen pitäisi pystyä tekemään itselleen mielek­käitä asioita, joista nauttii. Kun sinä voit hyvin, myös läheisesi ja ystäväsi voivat hyvin. Se näkyy myös päivit­täi­sissä askareis­sasi ja työpanostuksessasi.

Itsensä johta­minen on hyvin laaja aihealue. Tässä kirjoi­tuk­sessa olen käsitellyt vasta pinta­raa­paisun erittäin tärkeästä ja ajankoh­tai­sesta aiheesta. Jos aihe kiinnostaa, niin järjestän aiheesta myös luentoja. Olethan yhtey­dessä minuun, jos aihe on ajankoh­tainen.

Mukavaa kesän odotusta!

Leo-Pekka

leopekka@tahticonsulting.com