Urhei­lu­mark­ki­nointi

Urhei­lu­mark­ki­nointi

Urhei­lu­mark­ki­nointi antaa hyvät mahdol­li­suudet parantaa yrityk­sesi tunnet­tuutta sekä vahvistaa yrityk­sesi brändiä. Urhei­lu­mark­ki­nointi antaa positii­visen kuvan brändis­täsi, sillä urheilu herättää meissä tunteita ja sitä seurataan lähes kaikkialla. Menes­tyviä urhei­li­joita arvos­te­taan ja yritykset käyttävät urhei­li­joita mielel­lään markki­noin­ti­vies­tinnän tehostamiseen.

Urheilija yrityksen brändi­lä­het­ti­läänä alk. 5500,00 € / vuosi

Urheilija yrityksen brändi­lä­het­ti­läänä on tehokas tapa vahvistaa yrityksen brändiä ja mainetta. Urhei­lijat ovat useim­miten suosit­tuja ja arvos­tet­tuja henki­löitä, joita yleisö arvostaa ja ihannoi. Urhei­lijan avulla yritys voi tavoittaa laajan yleisön ja viestiä tehok­kaasti oman brändinsä arvoja ja viestejä.

Haluatko vahvistaa yrityk­sesi brändiä ja mainetta tehok­kaasti urhei­lijan avulla? Me autamme sinua löytämään juuri sopivan urhei­lijan edusta­maan yritys­täsi. Tarjoamme laadu­kasta ja räätä­löityä palvelua, johon sisältyy urhei­lijan valinta, markki­noin­ti­stra­te­gian suunnit­telu sekä kampanjan toteutus. Pystymme vahvis­ta­maan yrityk­sesi positii­vista kuvaa ja lisäämään näkyvyyt­täsi tavalla, joka erottuu kilpai­li­joista. Kun haluat saada yrityk­sesi kasvuun urhei­lijan avulla, ota yhteyttä meihin!

Vaikut­ta­ja­mark­ki­nointi alk. 1500,00 €/kk + alv

Vaikut­ta­ja­mark­ki­nointi tarkoittaa markki­noin­ti­tapaa, jossa yritykset käyttävät vaikut­tajia sosiaa­li­sessa mediassa markki­noin­ti­kam­pan­jois­saan. Urhei­lu­mark­ki­noin­nissa vaikut­ta­ja­mark­ki­nointi voi tapahtua esimer­kiksi siten, että yritykset lähet­tävät tuottei­taan tai palve­lui­taan suosi­tuille urhei­li­joille somenä­ky­vyyttä vastaan, joista urhei­lijat saavat korvauksen.

Yhdistä urhei­lu­mark­ki­noinnin tehotun­temus ja luodaan yhdessä strategia, joka hyödyntää suosit­tujen urhei­li­joiden vaiku­tus­valtaa ja seuraa­ja­kuntaa. Tarjoamme asian­tun­tevaa tukea kampan­joiden suunnit­te­lussa ja toteu­tuk­sessa, jotta voit saavuttaa tavoit­teita tehok­kaasti ja vaikut­ta­vasti. Sovi alkuta­paa­minen kanssamme ja aloita matkasi kohti menes­tyvää urheilumarkkinointia.

Urhei­lijan brändin raken­ta­minen alk. 1500,00 € + alv

Urhei­lijan brändin raken­ta­minen tarkoittaa urhei­lijan henki­lö­koh­taisen brändin kehit­tä­mistä ja hänen urhei­lusuo­ri­tuk­siinsa ja kilpai­lui­hinsa liittyvän brändin vahvis­ta­mista. Urhei­lijan brändin raken­ta­minen edellyttää usein brändi­stra­te­gian suunnit­telua, joka kattaa useita eri tekijöitä. Tällaisia ovat esimer­kiksi urhei­lijan arvot ja persoonallisuus.

Tarjoamme sinulle räätä­löidyn paketin, johon sisältyy urasi arviointi, henki­lö­koh­taisen brändin suunnit­telu, sosiaa­lisen median käytön opiskelun sekä markki­noin­ti­stra­te­gian kehit­tä­minen. Saat käytännön ohjeita siitä, miten voit käyttää henki­lö­koh­taista brändiäsi urheilu-urasi edistä­mi­seksi ja opit tapoja, joilla erottua kilpai­li­jois­tasi. Kun erotut massasta saat uusia, merki­tyk­sel­lisiä yhteis­työ­kump­pa­neita, jotka voivat auttaa sinua menes­ty­mään urheilijana.

Ota nyt yhteyttä ja aloita matkasi kohti menestystä!

Herätä sponso­reiden mielen­kiinto IG:n avulla alk. 1000,00 € + alv

Sosiaa­linen media on tänä päivänä tehokas tapa herättää sponso­rien mielen­kiintoa urhei­lijaa kohtaan. Instagram on yksi suosi­tuimpia kanavia urhei­li­joiden keskuudessa.

Tämä valmennus on suunnattu innok­kaille ja menes­ty­ville urhei­li­joille, jotka haluavat lisätä erilaisia yhteis­työ­mah­dol­li­suuksia urheilu-urallaan. Meidän avullamme saat IG-tilille monipuo­li­sesti uutta ja kiinnos­tavaa sisältöä ja lisäksi opastusta, miten käytät sometyö­ka­luja saavut­taak­sesi lisää uusia seuraajia. Loppu­tu­lok­sena on Instagram-tili, joka herättää sponso­reiden ja yhteis­työ­kump­pa­neiden kiinnostuksen.

Älä mieti enempää vaan ota rohkeasti yhteyttä!