Palvelut

Tähti Consul­ting palvelut

Asian­tun­temus brändiksi – Yhteis­töitä, näkyvyyttä, tunnet­tuutta, asiak­kaita, you name it!

Tähti Consul­ting palvelut ovat auttaneet niin asian­tun­ti­joita ja yrittäjiä kuin urhei­li­joita raken­ta­maan näkyvyyttä ja tunnet­tuutta erilaisin markki­noinnin keinoin. Erityi­sesti sosiaa­lisen median näkyvyys on kriit­tistä kaikille asiak­kaita tai tunnet­tuutta halua­ville. Voisikin sanoa, että kaikki tekeminen kiteytyy brändiin – oli sitten kyseessä henki­löbrändi tai yrityksen brändi.

Suosimme sosiaa­lisen median markki­noin­nissa yleensä Linke­dIniä ja Insta­gramia, jotka ovat tehok­kaita kanavia brändin raken­ta­mi­sessa ja näkyvyyden kasvattamisessa.

LinkedIn tarjoaa erinomaisen alustan verkos­toi­tu­mi­selle ja ammat­til­lisen osaamisen näyttä­mi­selle. Tämä sopii erityi­sesti asian­tun­ti­joille ja yrityk­sille, jotka haluavat vahvistaa asemaansa omalla alallaan.

Instagram on puoles­taan suosittu visuaa­lisen sisällön alusta, joka tarjoaa mahdol­li­suuden tavoittaa laajemman yleisön ja luoda kiinnos­tavia vuoro­vai­ku­tus­mah­dol­li­suuksia brändin ja seuraa­jien välille.

On tärkeää ymmärtää miten eri alustat toimivat, jotta voidaan saavuttaa haluttuja tuloksia ja kasvattaa brändin tunnet­tuutta. Olemme havain­neet, että LinkedIn ja Instagram tarjoavat monipuo­lisia mahdol­li­suuksia niin henkilö- kuin yritysbrän­dienkin raken­ta­mi­selle ja siksi suosit­te­lem­mekin niitä usein, kun halutaan kasvua tai kehittää tunnettuutta.

Tähti Consulting palvelut

Miten olemme auttaneet asiak­kai­tamme kasvussa?

  • Markki­noin­nilla ja somemarkkinoinnilla
  • Yksilö­val­men­nuk­silla
  • Koulu­tuk­silla
  • Vaikut­ta­ja­mark­ki­noin­nilla
  • Urhei­lu­mark­ki­noin­nilla
  • Sisäl­lön­tuo­tan­nolla

Seuraa­malla meitä sosiaa­li­sessa mediassa saat tuoreita vinkkejä sosiaa­lisen median alustoihin ja markki­noin­tiin liittyen.

Tähti Consulting Instagramissa Tähti Consulting LinkedInissä

Älä jää jälkeen kilpai­li­jois­tasi sosiaa­lisen median maail­massa! Ota yhteyttä meihin alla olevalla lomak­keella ja keskus­tel­laan miten voisimme auttaa sinua kasvat­ta­maan brändisi näkyvyyttä ja saavut­ta­maan tavoitteesi.