Palvelut

Markki­noinnin tehotiimi palveluksessanne

Tähti Consulting markkinoinnin ja sosiaalisen median konsultointi

Miten lähteä liikkeelle markki­noinnin suunnit­te­lussa? Sakkaako sisäl­lön­tuot­ta­minen? Tarvit­setko apua sosiaa­li­sessa mediassa? Meneekö sormi suuhun Linke­dInin käytössä? Haluai­sitko hyödyntää vaikut­ta­ja­mark­ki­nointia yrityksen markki­noin­nissa? Oletko jämäh­tänyt paikoil­lesi eikä uusia ideoita synny? Yli 10 vuoden kokemus erilai­sista markki­noinnin aktivi­tee­teista takaa sinulle vahvan ja osaavan kumppanin modernin markki­noinnin ja sosiaa­lisen median maail­massa. Tutustu palve­lui­himme alta.

Markkinoinnin ja sosiaalisen median konsultointi

Onko sinulla haasteita markki­noinnin tai sosiaa­lisen median suhteen? Kaipaisit ehkä lisäkäsiä, mutta et ole valmis palkkaa­maan uutta henkilöä. Markki­noinnin ja sosiaa­lisen median konsul­toin­nissa pureu­dumme tiettyyn osa-alueeseen kerral­laan. Saat käytännön opastusta, vinkkejä ja neuvoja tehok­kaam­paan markki­noin­tiin. Usein ulkopuo­lisen tuoma näkökulma kirkastaa omia ajatuksia.

Markki­noinnin ja sosiaa­lisen median konsul­tointi voi olla kerta­luon­toista tai pitem­piai­kainen projekti. Konsul­toin­nissa voimme käsitellä esimer­kiksi liike­toi­min­ta­mah­dol­li­suuk­sien ja näkyvyyden kehit­tä­mistä, sisäl­tö­stra­te­giaa sekä kasvua.

Jos keinosi näkyvyyden ja myynnin kasvat­ta­mi­seen ovat vähissä tai kaipaat ulkopuo­lisen näkökulmaa markki­noin­tiin tai sosiaa­lisen mediaan, ota yhteyttä!

Sosiaalisen median valmennukset ja koulutukset

Sosiaa­linen media on nykypäi­vänä ääret­tömän tärkeä kanava niin brändäyksen, myynnin kuin markki­noinnin kannalta. Riippuen kohde­ryh­mästä, sosiaa­linen media antaa hyvät eväät asiak­kaiden sitout­ta­mi­seen, asian­tun­ti­juuden vahvis­ta­mi­seen, brändäyk­seen sekä myynnin kasvattamiseen.

Monella yrityk­sellä tai yrittä­jällä tulee kuitenkin tässä kohtaa resurssit vastaan tai oma osaaminen ei ehkä riitä aivan kaikkeen. Sosiaa­li­sessa mediassa markki­noi­minen saattaa aiheuttaa myös ylimää­räistä stressiä tai sitten sitä tehdään esimer­kiksi iltaisin, kun muuten aika ei riitä. Yleensä tämän mallinen lähes­ty­mis­tapa ei juurikaan tuota tuloksia ja teet turhaa työtä, kun tekemi­sel­läsi ei ole päämäärää.

Sosiaa­lisen median valmennukset

Sosiaa­lisen median valmen­nukset sopivat yksityis­hen­ki­löille, urhei­li­joille, yrittä­jille, yrityk­sille ja yhtei­söille. Valmen­nukset raken­ne­taan aina asiakkaan tarpeiden mukaan. Ennen valmen­nuksen alkua teemme ilmaisen alkuhaas­tat­telun, jonka pohjalta teemme juuri tarpei­siisi sopivan ehdotuksen.

Lue lisää somevalmennuksesta.

Vaikuttajamarkkinointi

Vaikut­ta­ja­mark­ki­nointia tehdään nykyään lähes jokai­sessa sosiaa­lisen median kanavassa. Vaikut­ta­ja­mark­ki­nointi on tehokasta, koska vaikut­taja tavoittaa yrityk­sel­lesi oikean kohde­ryhmän. Sopivan vaikut­tajan löytä­minen yrityk­selle on tärkeää, koska vaikut­taja toimii myös yrityk­sesi markki­noin­ti­viestin viejänä.

Vaikut­tajan tehtävänä on tuoda yritys­täsi esiin tavalla, jotka sopivat arvoihisi. Parhaim­mil­laan vaikut­ta­ja­mark­ki­nointi on tehok­kaampaa kuin yrityk­sesi oma viestintä. Vaikut­ta­jalla voi olla kymmeniä tuhansia seuraajia ja sen avulla on mahdol­lista saada yrityk­sel­lesi lisää tunnet­tuutta. Lue aiheesta lisää blogissamme.

Ota yhteyttä, kun haluat tehostaa toimin­taasi vaikut­ta­ja­mark­ki­noinnin avulla!

Henkilöbrändäys

Henki­löbrändin raken­ta­minen ei tapahdu yhdessä yössä vaan se on pitkä­ai­kaisen ja suunni­tel­mal­lisen työn summa. Sosiaa­linen media on loistava paikka tuoda esiin omaa henki­löbrän­diään. On tärkeää osata tuoda esille omaa aitoa persoonaa sekä osaamis­taan ja intohimoaan.

Brändiä kannattaa aloittaa raken­ta­maan sisäl­tö­stra­te­gian kautta, joka pitää sisällään esimer­kiksi lähtö­kohdat, tavoit­teet, kohde­ryhmät ja kanavien valinnat. Henki­löbrändin raken­ta­misen kannalta on äärim­mäisen tärkeää luoda aktii­vi­sesti uutta sisältöä kohde­ryh­mäl­leen sekä olla aktii­vinen ja kasvattaa verkostoa.

Sovi tapaa­minen, kun haluat ottaa askeleen eteenpäin henki­löbrän­disi rakentamisessa!

Luennot ja koulutukset ryhmille

Luennot räätä­löi­dään aina asiakkaan toiveiden mukaan. Toteu­tamme luentoja niin etänä kuin paikan päällä.

Tarjon­taamme kuuluvat muun muassa seuraavat aihealueet:

  • Tulok­sel­linen markkinointi
  • Linke­dInin avulla lisää myyntiä
  • LinkedIn henki­löbrändin työvälineenä
  • Instagram vaikut­ta­ja­mark­ki­noin­nissa
  • Menestys ja motivointi
  • Miten saavutat tavoitteet?

Ota yhteyttä ja räätä­löi­dään tarpei­siisi sopiva paketti!