Blogi

Miksi markki­noin­ti­suun­ni­telma on tärkeä tehdä?

Markki­noin­ti­suun­ni­telma on yksi tärkeim­mistä liike­toi­minnan työka­luista. Markki­noin­ti­suun­ni­telma helpottaa myös tavoit­teiden saavut­ta­mista sekä lisää esimer­kiksi brändin tunnet­tuutta ja kysyntää. Markki­noin­ti­suun­ni­telmaa tarvitaan esimer­kiksi seuraa­vissa tilan­teissa: yrityksen perus­ta­mi­sessa, sijoit­tajia etsiessä (he ovat kiinnos­tu­neita siitä mihin inves­toivat rahansa), liike­toi­minnan kasvat­ta­mi­sessa sekä tavoit­teiden seurat­ta­vuu­dessa. Hyvä markki­noin­ti­suun­ni­telma päivi­te­tään tietyin väliajoin ja se mahdol­listaa suunni­tel­mal­lisen ja johdon­mu­kaisen toiminnan liike­toi­minnan edistämiseksi.

Markki­noin­ti­stra­tegia ja markki­noin­ti­suun­ni­telma – mitä ihmettä?

Usein puhutaan markki­noin­ti­stra­te­giasta ja markki­noin­ti­suun­ni­tel­masta. Miten nämä oikein eroavat toisis­taan? Lähdetään liikkeelle sanasta strategia. Strate­gian määri­telmää voi pohtia esimer­kiksi seuraa­van­lai­sesti: määri­tel­lään pelikenttä, jossa pelataan (jääkiekko), määri­tel­lään kohde­ryhmä (katsojat), kilpai­lijat (muut joukkueet) ja tavoit­teet (maalit, pisteet).

Lähtö­koh­tai­sesti yrityk­sellä on strategia, joka määrit­telee pelikentän, jossa pelataan (visio, missio, arvot). Tämän tueksi tehdään liike­toi­min­ta­suun­ni­telma, jossa esitetään miten strategia toteu­te­taan ja miten strate­giassa määri­tellyt tavoit­teet saavutetaan.

Markki­noin­ti­stra­te­gian tehtävänä on tukea yrityksen strate­giaa. Kaikissa yrityk­sissä ei kuiten­kaan välttä­mättä ole erillistä strate­giaa ja markki­noin­ti­stra­te­giaa, vaan ne ovat yksi ja sama.

Markki­noinnin tavoit­teena on lisätä myyntiä uusien liidien avulla sekä brändin raken­ta­minen. Markki­noin­ti­stra­tegia määrit­telee siis mitat­ta­vissa olevat tavoit­teet, jotka voivat olla esimer­kiksi seuraa­jien kasvu Insta­gra­missa, tapah­tu­mista saadut liidit, netti­si­vujen kävijä­määrän kasvat­ta­minen, myynnin kasvu tai tunnet­tuuden kasvat­ta­minen. Kun markki­noin­ti­stra­tegia on kunnossa, on helppoa lähteä luomaan markki­noin­ti­suun­ni­telmaa, joka oikeasti toimiikin!

Markki­noin­ti­suun­ni­tel­malla tarkoi­te­taan sitä, miten strategia käytän­nössä toteu­te­taan eli kirjataan suunni­tel­maan ne toimen­pi­teet, joilla halutut tavoit­teet saavu­te­taan. Toiset puhuvat markki­noinnin käsikir­jasta. Markki­noin­ti­stra­tegia ja markki­noin­ti­suun­ni­telma kulkevat käsikä­dessä yrityksen liike­toi­min­ta­suun­ni­telman kanssa.

Markki­noin­ti­suun­ni­tel­malla varmis­te­taan, että tehdään tarvit­tavat aktivi­teetit oikeaan aikaan ja oikeille kanaville. Markki­noin­ti­suun­ni­telma antaa hyvät eväät myynnin kasvat­ta­mi­seen. Minulle markki­noin­ti­suun­ni­telma on ääret­tömän tärkeä työkalu, sillä se mahdol­listaa laaduk­kaan ja tulok­sel­lisen markki­noinnin sekä mahdol­li­suuden kehittää markki­nointia ketterästi.

Mitä markki­noin­ti­suun­ni­telma pitää sisällään?

Markki­noin­ti­suun­ni­telmaa on helpompi lähteä työstä­mään, kun kohde ja tavoite on tarkoin määri­telty. Tämän perus­teella on helpompi pohtia markki­noin­ti­suun­ni­telman eri osa-alueita kuten: aktivi­teet­teja (esim. kampanjat, tapah­tumat), budje­tointia, vastuu­hen­ki­löitä, aikatau­luja, kanavia, mitta­reita sekä tulosten arviointia.

Panosta liike­toi­minnan kannalta tärkeim­piin kampan­joihin, tapah­tu­miin ja tuote­lan­see­rauk­siin sekä pohdi missä kanavissa kohde­ryh­mäsi viettää aikaa. Räätälöi viestisi jokai­selle kohde­ryh­mälle erikseen. Jos yrität tavoittaa samalla viestillä esimer­kiksi talous­joh­tajan ja muoti­blog­garin, niin tulokset ovat toden­nä­köi­sesti hyvin heikot. Itse suosin useampia ryhmiä yhdelle kampan­jalle, sillä se antaa paremmat mahdol­li­suudet onnis­tu­mi­selle. Muista myös A/B‑testaus!

Markki­noin­ti­suun­ni­telman hyödyt

Markki­noin­ti­suun­ni­telman avulla tavoit­teiden saavut­ta­mi­seksi tehtävien inves­toin­tien (kulut, resurssit) toteu­tu­mista on mahdol­lista seurata hyvinkin tarkasti. Ainakin minun hermoni säästyvät, kun kaikki aktivi­teetit ovat tiedossa hyvissä ajoin ja niihin ehtii valmis­tautua niin rahal­li­sesti kuin ajallisestikin.

Tehtyjä aktivi­teet­teja mitataan säännöl­li­sesti. Esimer­kiksi Google Adsin tehok­kuutta voi seurata analy­tiik­ka­työ­ka­luilla ja tarvit­tavia toimen­pi­teitä voi tehdä datan perus­teella. Itse seuraan säännöl­li­sesti Google Analy­ticsia, jolla voi seurata esimer­kiksi sivuston kävijä­määriä ja mistä lähteistä kävijät saapuvat sivus­tol­lemme. Dataa kannattaa ja pitää käyttää hyödyksi poten­ti­aa­listen asiak­kaiden saavut­ta­mi­seksi ja suunni­tel­taessa tulevaa.

Tapah­tumia voidaan mitata esimer­kiksi saatujen liidien määrällä tai onko pysytty budje­tissa. Kannattaa myös mitata asiak­kailta saatuja palaut­teita sekä yleisön määrää ja laatua. Myös sosiaa­lista mediaa voi mitata tapah­tu­mien osalta. Mieles­täni asiak­kailta saatu palaute on kulla­nar­voista, sillä sen perus­teella tapah­tumaa voi kehittää parem­maksi. Tämä tietysti edellyttää, että asiakkaat näkevät vaivaa palaut­teen antamisessa.

Yrityksen liike­toi­minnan kasvuun tärkeitä mitta­reita ovat esimer­kiksi kauppoihin johtavat liidit tai tavoite kasvattaa palvelun / tuotteen X myyntiä 20% edelli­seen vuoteen verrat­tuna. Tavoit­teena voi myös olla 2 uutta asiakas referenssiä vuoden aikana.

Hyvä markki­noin­ti­suun­ni­telma mahdol­listaa myös sen, että markki­noin­tiak­ti­vi­teetit ovat kohdis­tettu juuri oikeille kohde­ryh­mille. Suunni­telma auttaa myös peilaa­maan mennei­syy­teen ja näkemään mikä homma toimi ja mikä ei. Kun tavoit­teet ovat asetettu suunni­tel­maan, niitä on helpompi noudattaa, mitata ja saavuttaa. Tavoit­teet on myös helpompi muistaa, kun ne on kirjattu suunni­tel­maan ylös. Ilman selkeää ja tavoit­teel­lista suunni­telmaa on vaikeaa päästä maaliin. Tällöin useim­miten hairah­du­taan helposti tieltä eikä se ole pidemmän päälle kannattavaa.

Onko markki­noinnin vuosi­kello enää oikea tapa suunnitella?

Markki­noinnin vuosi­kel­losta puhutaan paljon, jolloin suunni­telmat tehdään vuosi­ta­solla. Itse suosin enemmänkin vuosi­kellon sijasta esimer­kiksi kvartaa­leit­tain tai puoli­vuo­si­ta­solla tehtyjä suunni­telmia, koska ne ovat kette­rämpiä muuttu­viin tilan­tei­siin. Näin fokus säilyy ja samalla markki­noin­ti­suun­ni­telman kehit­tä­minen jatkuu luonte­vasti. Markki­noin­ti­bud­jetti kannattaa pohtia vuosi­ta­solla ja tämän jälkeen kohdistaa se esimer­kiksi kvartaa­leit­tain. Tapah­tumia suunni­tel­taessa kannattaa kuitenkin olla ainakin puoli vuotta aikai­sempaa liikkeellä, jotta tilai­suuden markki­noin­tiin ja mahdol­li­seen kutsu­pro­ses­siin jää kunnolla aikaa.

Itse teen karkealla tasolla vuosi­suun­ni­telman ja täsmennän sitä kvartaa­leit­tain. Kuten jo aikai­semmin jo mainit­sinkin, niin tämä mahdol­listaa nopean reagoinnin mahdol­li­siin muutok­siin sekä täsmäl­lisen budje­toinnin ja resurs­soinnin. Lisäksi sisäl­tö­ka­len­teri on hyvänä lisänä suunni­tel­missa. Itseäni ainakin rauhoittaa tieto siitä, että suunni­telmat ovat selvät ja niiden toteut­ta­minen on selkeää, tavoit­teel­lista ja mitat­ta­vissa. On myös tärkeää saada johdon tuki markki­noin­ti­suun­ni­tel­malle, jotta kaikki sitou­tuvat suunni­tel­maan ja yritys tietää missä mennään.

Markki­noin­ti­suun­ni­telma on avain myynnin kasvattamiseen

Markki­noin­ti­suun­ni­telman tekemi­seen ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa vaan tähän vaikuttaa muun muassa yrityksen koko, tavoit­teet ja resurssit. Markki­noin­ti­suun­ni­telmaa laadit­taessa, yrityksen tulisi asettaa selviä ja konkreet­tisia tavoit­teita. Hyvä tavoite on realis­tinen, tulos­suun­tau­tunut, mitattava ja se tukee yrityksen kokonaistavoitteita.

On tärkeää noudattaa suunni­telmaa, sillä ilman markki­nointia ei ole myyntiä ja ilman myyntiä ei ole asiak­kaita. Hyvä markki­noin­ti­suun­ni­telma on avain muun muassa myynnin ja brändin kasvat­ta­mi­seen. Markki­noin­ti­suun­ni­telman tekemi­seen kannattaa siis nähdä hieman aikaa ja vaivaa. On hyvä muistaa, että kerran tehtyä markki­noin­ti­suun­ni­telmaa on helppo kehittää eteenpäin.

Markki­noin­ti­suun­ni­telma ei tule koskaan valmiiksi vaan se on jatkuva kehitys­pro­sessi. Pidä kuitenkin mielessä, ettei alussa kannata haukata liian isoa palasta vaan voit aloittaa markki­noin­ti­suun­ni­telman tekemisen hyvinkin yksin­ker­tai­sella versiolla. Jos sinulle heräsi aiheesta kysymyksiä tai haluat päästä markki­noin­ti­suun­ni­telman tekemi­sessä alkuun, niin autamme mielel­lämme. Tehdään tavoit­teet todeksi!