Meistä

Miten yrityk­semme syntyi?

Pitkä­ai­kainen haaveemme oman perhey­ri­tyksen perus­ta­mi­sesta toteutui viimeinkin alkuvuo­desta 2020. Päätimme, että nyt jos koskaan on aika lyödä hynttyyt yhteen. Olimme yhdessä pohtineet, kuinka voisimme käyttää hyväk­semme molempien tieto­taitoa ja osaamista yritystoiminnassa.

Leo-Pekka asui kevään ja alkukesän Espan­jassa, joten otimme etäpa­la­ve­reita ja suunnit­te­limme yrityk­semme liikei­deaa. Kesän mittaan yhteisten palave­rien määrä kasvoi ja saimme lyötyä liike­toi­min­ta­suun­ni­telman lukkoon ja samalla päätimme, että tässä vaiheessa yritys­toi­min­tamme on sivutoi­mista. Syksyllä ennen kuin Leo-Pekka lähti takaisin Espanjan aurinkoon, päätimme jättää yrityk­semme rekis­te­röin­ti­pa­perit Patentti-ja rekis­te­ri­hal­li­tuk­selle. Lopulta yrityk­semme rekis­te­röin­tiin viral­li­sesti marraskuussa.

Sisarusten erityis­osaa­miset

Leena omaa erinomaiset markki­noinnin taidot ja hän onkin toiminut lähes kymmenen vuoden ajan ohjel­mis­to­y­ritys Elinar Oy:n markki­noin­ti­pääl­lik­könä. Työnkuva on hyvin laaja ja kokemusta on kertynyt mm. markki­noin­ti­suun­ni­tel­mista, kampan­joista, tapah­tu­mista, kumppa­nioh­jel­mien hoidosta sekä digitaa­li­sesta markki­noin­nista. Leena on erittäin määrä­tie­toinen työnte­kijä ja hänellä on aina innova­tii­vinen näkökulma uusiin asioihin.

Leo-Pekka on tullut tutuksi menes­ty­vänä urhei­li­jana, jossa mies on ollut huipulla jo lähes 20-vuotta.  Hänen erityis­osaa­mis­tansa ovat mm. erilaisten luentojen pitäminen esimer­kiksi motivoin­tiin ja menes­tyk­seen liittyen. Hän hallitsee taita­vasti myös sosiaa­lisen median käytön ja vaikut­ta­ja­mark­ki­noinnin. Leo-Pekka tietää mitä menes­ty­minen vaatii.

Molemmat jatkavat päätoi­mi­sesti omissa töissään — Leena Elinarin markki­noin­ti­pääl­lik­könä ja Leo-Pekka ammat­tiur­hei­li­jana ainakin Pariisin paralym­pia­lai­siin asti.

Leena ja Leo-Pekka Tähti

Vastuul­linen perheyritys

Kun kaksi oman alansa huippuo­saajaa ja ammat­ti­laista yhdistää voimansa, se tuo yrityk­seen monen­laisia ulottu­vuuksia ja mahdol­li­suuksia. Intohimo ja ylpeys omasta toimin­nas­tamme vie meitä eteenpäin. Mottomme ”tärkeintä ei ole voitto vaan ylivoi­mainen voitto” kertoo suuresta kunnian­hi­mosta, jota ilman menes­tyvää yritystä ei voi luoda.

Yrityk­semme värit sininen ja valkoinen tarkoit­tavat luotta­musta, ammat­ti­mai­suutta, ystäväl­li­syyttä ja levol­li­suutta. Perhees­sämme on aina arvos­tettu kovaa työntekoa, rehel­li­syyttä ja oikeudenmukaisuutta.

Tähti Consul­ting Ky:n tarina on vasta aluillaan, mutta tulevai­suu­dessa tavoit­teemme on nostaa yrityk­semme yhdeksi oman toimia­lamme tähdeksi. Visiomme on olla vastuul­linen perhey­ritys ja oman alamme huippuo­saaja, jolla on Suomen tyyty­väi­simmät asiakkaat. Tutustu palve­lui­himme täältä.