Meistä

Miten yrityk­semme syntyi?

Tähti Consul­ting on porilainen markki­noin­tialan perhey­ritys, joka on perus­tettu yrittäjiä ja urhei­li­joita varten. Mutta miksi palve­lemme juuri yrittäjiä ja urheilijoita?

Olemme sisarukset Leena ja Leo-Pekka Tähti. Leo-Pekka on pitkän linjan menes­tynyt huippu-urheilija, joka tunnetaan lähes kaikkialla Suomessa. Leenalla on yli 10 vuoden kokemus yrityksen markki­noinnin kehit­tä­mi­sestä. Olemme molemmat nähneet urallamme erilaisia haasteita. Useim­miten yrittäjät ja urhei­lijat painivat saman­kal­taisten haasteiden parissa — näkyvyyden ja tunnet­tuuden. Nämä ovat tärkeitä asioita, sillä ne avaavat ovia erilai­siin yhteis­työ­ku­vioihin. Yhteis­työssä on voimaa, koska niistä saattaa poikia juuri sinulle lisää tuloja.

Tämän vuoksi halusimme laittaa hynttyyt yhteen sekä yhdistää voimamme ja vahvuu­temme. Haluamme olla yrittä­jien ja urhei­li­joiden tukena sekä auttaa heitä menestymään.

Keitä olemme?

Leo-Pekka Tähti

Minulla on kilpailu-uraa takanaan yli 20 vuotta, joten tiedän, miten asioita tehdään tavoit­teel­li­sesti ja suurella intohi­molla. Ymmärrän myös mitä menes­ty­minen ja huipulle pääse­minen vaatii sekä paljonko niiden eteen tulee tehdä töitä. Näitä oppeja hyödynnän yrityk­seni sekä asiak­kaiden toimin­nassa. Tiedän miten rakentaa henki­löbrändiä pala kerral­laan ja ymmärrän erilaisten yhteis­töiden merki­tyksen. Jos haluaa kehittää menes­tyvää yritys­toi­mintaa, niin sitä on vaikeaa rakentaa yksin. Paras tulos tulee, kun kaikki puhal­tavat yhteen hiileen.

-Leo-Pekka

Leena Tähti

Minulla on IT-alan B2B-markki­noin­nista kokemusta yli 10 vuotta. Työnkuva on hyvin laaja ja kokemusta on kertynyt mm. brändin kehit­tä­mi­sestä, digitaa­li­sesta markki­noin­nista, tapah­tu­mista, budje­toin­nista, sisäl­lön­tuo­tan­nosta, video- ja somemark­ki­noin­nista, markki­noinnin suunnit­te­lusta ja johta­mi­sesta, jotka peilaavat liike­toi­minnan tavoit­teita. Olen innokas oppimaan uusia asioita sekä nautin asiak­kaiden erilai­sista haasteista. Rakastan asiak­kaiden kohtaa­misia ja ennen kaikkea heidän valmen­ta­mista. Minun sydäntäni lämmittää se, kun huomaan, että asiakas on oppinut ja oival­tanut uusia asioita sekä vienyt oppimaansa käytäntöön. 

-Leena

Arvomme

Tähti Consul­tingin arvot ovat suora­sel­käi­syys, oikeu­den­mu­kai­suus ja lämminhenkisyys. 

Olemme suora­sel­käisiä. Sanomme asiat niin kuin ne ovat emmekä kiertele tai kaartele.

Meille oikeu­den­mu­kai­suus on tärkeä asia. Olemme kaikkia kohtaan oikeu­den­mu­kaisia sekä kohte­lemme kaikkia tasa-arvoisesti. 

Olemme lämmin­hen­kisiä. Haluamme olla helposti lähes­tyt­täviä ja suhtau­dumme lämmöllä asiak­kai­siimme ja yhteistyökumppaneihimme. 

Vastuul­linen perheyritys

Kun kaksi oman alansa huippuo­saajaa ja ammat­ti­laista yhdistää voimansa, se tuo yrityk­seen monen­laisia ulottu­vuuksia ja mahdol­li­suuksia. Intohimo ja ylpeys omasta toimin­nas­tamme vie meitä eteenpäin. Mottomme ”tärkeintä ei ole voitto vaan ylivoi­mainen voitto” kertoo siitä, miten toimimme asiak­kai­demme kanssa. Annamme aina vähintään 101% panoksen asiak­kail­lemme sekä he saavat meiltä selkeää kilpailuetua.

Yrityk­semme värit sininen ja valkoinen tarkoit­tavat luotta­musta, ammat­ti­mai­suutta, ystäväl­li­syyttä ja levol­li­suutta. Perhees­sämme on aina arvos­tettu kovaa työntekoa, rehel­li­syyttä ja oikeudenmukaisuutta.

Tähti Consul­tingin tarina on vasta aluillaan, mutta tulevai­suu­dessa tavoit­teemme on nostaa yrityk­semme yhdeksi oman toimia­lamme tähdeksi. Visiomme on olla vastuul­linen perhey­ritys ja oman alamme huippuo­saaja, jolla on Suomen tyyty­väi­simmät asiakkaat. Tutustu palve­lui­himme täältä.

Kiinnos­taako yhteistyö? Ota meihin yhteyttä.

Ensim­mäinen kartoi­tus­kerta on aina ilmainen! Varaa aika ilmaiseen 15 minuutin kartoi­tuk­seen ja katsotaan voisim­meko olla avuksesi.