Blogi

Voiko unelmien ja tavoit­teiden asettelu kulkea käsi kädessä?

Tavoite. Tuo sana saattaa herättää meissä kaiken­laisia tunte­muksia. Lähde­täänpä liikkeellä ajatuk­sesta, että mitä elämä olisi ilman tavoit­teita? Luulta­vasti elämä olisi tasapaksua — ilman sen suurempia pyrki­myksiä tavoi­tella omia unelmiaan. Ehkä elämä olisi tietyllä tavalla turval­li­sempaa. Ei uskal­let­taisi asettaa tavoi­tetta, ei ainakaan mitään sellaista, joka riskee­raisi oman mukavuuden halun tai sen perus­arjen ja turvallisuuden.

Kun ihminen asettaa itselleen tavoit­teen, ei sen toteu­tu­minen ole aina itsestään selvää. Monesti mennään jo pieleen siinä vaiheessa, kun tavoite on aseteltu väärän­lai­seksi tai epärea­lis­ti­seksi. Lähdetään tavoit­te­le­maan suuria asioita liian nopealla aikatau­lulla. Toisin sanoen, raken­ne­taan talo ilman perus­tuksia. Lopulta tavoite jää saavut­ta­matta, koska motivaatio sulaa itsestään tavoit­teen ollessa epärea­lis­tinen. Tekee mieli luovuttaa.

Mutta voiko unelmien ja tavoit­teiden asettelu kulkea käsi kädessä? Ehdot­to­masti — ja pitääkin. Tavoit­teen saavut­ta­minen vie kohti menes­tystä, kohti huippua ja lopulta kohti unelmaa. On tärkeää olla sinut tavoit­teiden ja unelmien suhteen.

Tavoit­teet asetetaan porras kerral­laan oikean tiimin kanssa

Kun peilaan omia kokemuk­siani tavoit­tei­siin pääse­mi­sessä, on lähtö­koh­tana aina ollut oma halu ja intohimo tavoit­teen saavut­ta­mi­sessa. Tavoite on asetettu porras kerral­laan. Kun yksi porras on saavu­tettu, on helppoa ja loogista lähteä tavoit­te­le­maan seuraavaa tavoi­tetta. Silloin tällöin matkan varrella saattaa esiintyä niin pienempiä kuin isompiakin esteitä. Tässä vaiheessa oma halu ja intressit tavoit­teen saavut­ta­mi­seksi ovat ensisi­jaisen tärkeitä. Kun oma into ja halu ovat riittävän korkealla suurem­matkin esteet tuntuvat pienemmiltä.

Mitä korkeam­malle tavoit­teiden suhteen kiipeämme, sitä toden­nä­köi­semmin tarvitset ympäril­lesi toimivan tiimin. Tiimi, jossa kaikki uskovat samoihin tavoit­tei­siin ja puhal­tavat yhteen hiileen. Tiimi, joka tarvit­taessa tukee myös vaikeilla hetkillä. Hyvässä tiimissä on paljon osaamista. Hyvä tiimi paikkaa omat aukkosi. Sinä puoles­tasi annat heille jotain, mitä heillä ei ole.

Tavoit­teet pitää olla mitattavissa

On myös tärkeää mitata tavoit­tei­siin pääse­mistä. Olemmeko tehneet oikeita asioita? Edistä­vätkö tekemämme asiat tavoit­tei­siin pääse­mi­sessä? Voimmeko tehdä asioita vieläkin paremmin tai tehok­kaammin? Kun yksi tavoite on saavu­tettu, nousee vaati­mus­taso seuraavan tavoit­teen saavut­ta­mi­seksi. Tuolloin ei keskin­ker­tai­suus enää riitä. Tarvitaan enemmän. Tavoit­teen saavut­ta­mi­seksi tarvitaan tuolloin myös luulta­vasti enemmän aikaa ja työtä. Erilaiset välie­tapit ovat tuolloin tärkeitä. Kun tavoit­teen välie­tappi on saavu­tettu, antaa se lisää intoa ja motivaa­tiota saavuttaa lopul­linen tavoite.

On tärkeää, että tavoite tulee itseltä eikä muilta. Asia pitää olla itselle tärkeä, jotta se motivoi eteenpäin. Se voi olla esimer­kiksi menes­ty­minen eri elämän aloilla, opiskelu, yrityksen perus­ta­minen, painon pudotus, huippu­kun­toon pääsy – mikä tahansa.

Menes­tystä ei rakenneta päivässä

Raken­nus­pa­likat tavoit­teen saavut­ta­mi­seen ovat pitkälti saman­laiset. Itse huippu-urhei­li­jana ja tuoreen yrityksen perus­ta­jana pyrin siihen, että molemmat ovat tavoit­teel­lista toimintaa. Huippu-urheilu uraa minulla on takana noin 20 vuotta. Aloit­te­le­vana yrittä­jänä asetelma muistuttaa oman urheilu-urani alkutai­valta. Yhtäläi­syyksiä on paljon. Toiminta on määrä­tie­toista, kulke­mista kohti tavoi­tetta. Yhtäkään menes­tys­polkua ei rakenneta lyhyessä ajassa. Kun ensim­mäinen tavoite on saavu­tettu – tässä tapauk­sessa yrityksen perus­ta­minen, jatketaan kohti seuraavaa määrän­päätä. Sinne edetään suurella intohi­molla ja sydämellä.

Mikä on sinun tavoit­teesi ja mitä olet valmis tekemään sen saavuttamiseksi?

Leo-Pekka