Blogi

Uusi vuosi ja uudet kujeet

Vuosi 2020 lähestyy loppuaan. Kuluva vuosi on ollut erikoinen ja vaatinut sopeu­tu­mista ns. uuteen normaa­liin. Samalla vuosi on kuitenkin antanut mahdol­li­suuksia uusiin juttuihin. Moni on esimer­kiksi kokeillut siipiään yrittä­jänä. Niin myös minä ja veljeni päätimme lyödä hynttyyt yhteen ja kokeilla elämää yrittä­jinä. Olimme jo jonkin aikaa puhuneet siitä, että voisimme tehdä jotakin bisnestä yhdessä. Ja olisi hienoa, jos tällaisen voisi toteuttaa veljen/siskon kanssa, sillä meillä on 100% luottamus ja kunnioitus toisiamme kohtaan. Ja niinpä lopulta marras­kuussa Tähti Consul­ting Ky rekisteröitiin.

Olemme molemmat todella innois­samme yrityk­ses­tämme sekä mahdol­li­suu­desta auttaa yrityksiä ja urhei­li­joita niin markki­noinnin haasteissa kuin yksilö­ta­solla menes­ty­mi­sessä. Pienenä yrityk­senä pystymme reagoi­maan nopealla aikatau­lulla asiak­kaiden tarpei­siin ja opasta­maan heitä vaikka kädestä pitäen esimer­kiksi markki­noin­tio­saa­misen kehit­tä­mi­sessä. Meillä on innova­tii­vinen ote asioihin ja pyrimme ratkai­se­maan pulman kuin pulman.

Rehel­li­syys ja oikeu­den­mu­kai­suus ovat asioita, joita arvos­tamme. On tärkeää, että asiakas tulee ymmär­re­tyksi ja hän kokee voivansa luottaa meihin. Tämä on yksi tärkeim­mistä asioista asiakas­suh­teen raken­ta­mi­sessa. Toivomme saavamme palau­tetta myös omasta toimin­nas­tamme, jotta osaamme kehittää palve­lui­tamme jatkossa parem­miksi. Kukaan ei ole seppä syntyessään.

Meidän tarinamme on vasta aluillaan ja odotamme mielen­kiin­nolla mitä vuosi 2021 tuo tulles­saan. Mutta sitä ennen muistakaa nauttia joulu­na­jasta ja rentou­tu­mi­sesta. Hyvää joulua ja menes­tyk­se­kästä uutta vuotta 2021!

-Leena

P.S. Meidät löytää myös Linke­dI­nistä, Faceboo­kista ja Insta­gra­mista. 😊