Luennot — Sosiaa­lisen median riskit

Sosiaa­lisen median riskit

Sosiaa­linen media on muuttanut tapaa, jolla ihmiset ja organi­saa­tiot kommu­ni­koivat, jakavat tietoa ja raken­tavat brände­jään. Sen vaikutus ulottuu niin yksilöiden kuin organi­saa­tioi­denkin tasolle, ja siksi onkin tärkeää tunnistaa ja ymmärtää poten­ti­aa­liset sosiaa­lisen median riskit. Näihin riskeihin voi kuulua muun muassa maineen­hal­linnan haasteet, yksityi­syy­den­suojan loukkaukset ja väärin­käy­tökset verkossa.

Mitä riskejä sosiaa­linen media voi tuoda?

Niin nuoret kuin erilaiset organi­saa­tiot voivat kohdata monen­laisia riskejä sosiaa­lisen median kautta. Esimer­kiksi virheel­liset tai loukkaavat viestit voivat levitä nopeasti ja vahin­goittaa mainetta. On tärkeää olla tietoinen näistä riskeistä ja varautua niihin asian­mu­kaisin toimen­pi­tein. On hyvä myöskin muistaa se, että vaikka poistaisit julkaistun kuvan somea­lus­talta, jää se silti elämään ikuisesti nettiin.

Kuinka voimme auttaa sinua hallit­se­maan näitä riskejä?

Haluamme auttaa kouluja, urhei­luseu­roja, yhdis­tyksiä, yrityksiä ja muita organi­saa­tioita ymmär­tä­mään sosiaa­lisen median maailmaa paremmin. Tarjoamme luentoja, jotka keskit­tyvät sosiaa­lisen median vaaroihin, riskien­hal­lin­taan ja brändäyk­seen. Kerromme mitä vaaroja sosiaa­li­sessa mediassa piilee sekä miten voit hallita henki­löbrän­diäsi tai organi­saa­tion brändiä riskien­hal­linnan kautta.

Räätä­löimme luennot aina tarpeiden ja toiveiden mukaan. Jos olet esimer­kiksi koulun edustaja, opetamme nuorille sosiaa­lisen median vaaroista sekä hyvistä käytös­ta­voista somesta. Moni nuorikaan ei esimer­kiksi tiedä vielä yläkou­luiässä kuinka kauas­kan­toiset seuraukset kuvien lataa­mi­sella somea­lus­toille voi olla.

Jos olet taasen organi­saa­tion edustaja, oletko pohtinut kuinka organi­saa­tiosi kouluttaa henki­löstöä sosiaa­lisen median riskeistä ja niiden hallinnasta?

Tartu puheli­meen tai täytä alla oleva lomake ja kerro meille, mistä aiheesta haluaisit tietää lisää, niin räätä­löimme juuri sinulle unohtu­mat­toman luentokokemuksen.