Webinaari paraur­hei­lu­mark­ki­nointi

Miksi paraur­hei­lu­mark­ki­nointi on tehokkain tapa saada valta­kun­nal­lista näkyvyyttä?

Nykypäi­vänä ei enää riitä se, että yrityksen logo on urhei­lijan rinnassa vaan vaaditaan muutakin. Urhei­lu­mark­ki­nointi antaa hyvät mahdol­li­suudet kasvattaa yrityksen sekä urhei­lijan tunnet­tuutta sekä brändiä. Urhei­lu­mark­ki­nointi antaa positii­visen kuvan yrityksen brändistä, sillä urheilu herättää meissä tunteita ja sitä seurataan lähes kaikkialla. Menes­tyviä urhei­li­joita arvos­te­taan ja yritykset käyttävät urhei­li­joita mielel­lään markki­noin­ti­vies­tinnän tehos­ta­mi­seen sekä brändin tunnet­tuuden kasvattamiseen.

Paraur­hei­lu­mark­ki­nointi on ottanut suuren harppauksen viime vuosi­kym­menen aikana. Yksi suunnan­näyt­täjä tällä saralla on ollut Leo-Pekka Tähti. Hän jakaa webinaa­rissa omia kokemuk­siaan paraur­hei­lu­mark­ki­noin­nista sekä muun muassa siitä, mitä pitää ottaa huomioon, kun yritys lähtee yhteis­työhön paraur­hei­lijan kanssa.

Lisäksi webinaa­rissa on mukana pararat­sas­taja Laura Kangas­niemi. Hän on ollut paraur­hei­lija vuodesta 2021 lähtien. Kun Laurasta tuli paraur­hei­lija, hän lähti heti määrä­tie­toi­sesti luomaan urhei­li­jabrän­diään mahdol­lis­taak­seen urheilu-uraansa. Tällä hetkellä hän kilpailee kansain­vä­li­sesti hevosensa Goldprinsin kanssa ja he tavoit­te­levat paikkaa Pariisin 2024 paralympialaisiin.

Leo-Pekka Tähti

Leo-Pekka Tähti

Paraur­hei­lija, yrittäjä

Laura Kangasniemi

Laura Kangas­niemi

Paraur­hei­lija

Käymme läpi webinaa­rissa seuraavia asioita:

  • Mitä on urheilumarkkinointi?
  • Miksi kannattaa tehdä paraurheilumarkkinointia?
  • Eurot vs näkyvyys paraurheilumarkkinoinnissa
  • Urhei­lu­mark­ki­noinnin kompastuskivet
  • Mitkä ovat menes­tyk­sek­kään yhteis­työn kulmakivet?
  • Miten Laura Kangas­niemi on raken­tanut omaa tiimiään ja brändiään?
  • Q & A

Kun urhei­lu­mark­ki­nointia tehdään hyvin ovat mahdol­li­suudet, vaikka mihin. Menes­tystä urhei­lu­mark­ki­noin­nissa ei mitata mitaleissa. Parhaiten menes­tyvät projektit, joissa on mukana tunteita sekä halu tehdä yhdessä töitä. Ja nimeno­maan paraur­hei­lu­mark­ki­nointi tarjoaa tunteita herät­täviä tarinoita sekä mahdol­li­suutta hyvään näkyvyy­teen pienem­mil­läkin resursseilla.

Olet sitten yrityksen edustaja tai urheilija, osallistu webinaa­riin ja poimi parhaimmat vinkit menes­tyk­sek­kää­seen yhteistyöhön.

Webinaari järjes­te­tään 27.4.2023 klo 9–10 Teamsin välityksellä.

Ilmoit­taudu webinaa­riin tästä.