Asiakkaat

Instagram yksilö­val­mennus

“Mun tavoite oli kehittää omaa someo­saa­mis­tani ja luoda sisältöä, joka puhut­te­lisi kohdey­lei­söäni. Olin seurannut Tähti Consul­tingin tiliä Insta­gra­missa hetken aikaa ja Leena ja Leo-Pekka vaikut­tivat juuri oikeilta tyypeiltä mun valmentajiksi.

Täytyy kyllä sanoa, että odotukset ylittyivät monin­ker­tai­sesti! Alkukar­toi­tuksen ja haastat­telun jälkeen mullekin oli selvempää, mitä mä valmen­nuk­selta halusin. Tärkeää oli myös se, kuinka Leena ja Leo-Pekka osasivat poimia mun tekemistä eniten hyödyt­tävät osa-alueet, joihin valmennus keskittyi.

Itse valmennus oli loogista, raken­tavaa, innos­tavaa ja ihanan lämmin­hen­kistä. Opin valta­vasti uutta ja sain vietyä tiliäni eteenpäin, juuri siihen halua­maani, ammat­ti­mai­sem­paan suuntaan. Lisäksi sain pitkälle tulevaan kantavia työkaluja rakentaa sosiaa­lisen median tilejäni jatkossa itsenäisesti.

Kiitos vielä kerran, suosit­telen teitä lämpimästi!”

Yrittäjä Anna Lassila, Annan eväät

LinkedIn, urhei­lu­mark­ki­noinnin suunnit­telu & toteut­ta­minen ja sisällöntuottaminen

Laura Kangasniemi

Olen todella tyyty­väinen työhön. Olen pystynyt paremmin keskit­ty­mään minulle “oleel­li­sem­paan” asiaan eli urhei­le­mi­seen, kun Tähti Consul­ting tuli mukaan kuvioihin.⁠ Linke­dInin käyttö on myös lähtenyt mukavasti käyntiin, josta on ollut⁠ suurta hyötyä urhei­li­ja­pro­fii­lini kehit­tä­mi­seen.”⁠

-Laura Kangas­niemi, pararatsastaja

Markki­noinnin ja sosiaa­lisen median konsultointi

“Leena on ollut mulle mahtava mentori ja odotan aina innolla seuraavaa tapaa­mista ja uuden oppimista. Leena onkin kävelevä ideapankki. Iloinen ja rauhal­linen asenne tekevät tapaa­mi­sista aina mukavan kokemuksen. 🙏 ”

-Henna Lahtinen, markki­noin­ti­pääl­likkö, Passol Oy

“Leena on jo entuu­des­taan tuttu opiske­lua­joilta, joten kynnys somepal­ve­luiden ostami­sesta oli hyvin pieni. Tämä ei ole silti poistanut sitä tosiasiaa, että Leena ja Leo-Pekka ovat molemmat todella innos­tu­neita työstään ja osaavat ajatella isompaa kuvaa.

Omakin henki­löbrän­däyk­seni on jo lähtenyt ottamaan uusia tuulia, kun Leena on rohkaissut asiassa. Paljon on sellaisia asioita, joita kuvit­telin tietäväni sosiaa­lisen median hyödyn­tä­mi­sestä markki­noin­nissa, mutta nyt tiedän, että näissä asioissa kannattaa kysyä apua alan ammattilaiselta.”

-Tommi Dahlroos, toimi­tus­joh­taja, Passol Oy

Blogi­kir­joi­tukset

“Tähti Consul­ting on toiminut markki­noin­timme apuna ja olemme erittäin tyyty­väisiä palveluun.”

-Lasse

“Yhteistyö sujui hyvin ja päästiin hienosti haluttuun loppu­tu­lok­seen ja sovitussa aikatau­lussa. Ammat­ti­maista ja hyvää tekstiä.”

-Lauri

LinkedIn yksilö­val­mennus

Maarit Niemelä

“Ilman Leenaa en olisi osannut luoda itsestäni hyvää, selkeää ja kutsuvaa profiilia. Lämmin ja vahva suositus ihan kaikille, tällai­sille aloit­te­li­joille kuin minä ja konka­reil­lekin, koska aina voi oppia jotain uutta.”

Maarit Niemelä, Hyvä tulee

Liity sinäkin tyyty­väisten asiak­kaiden joukkoon kerto­malla ajatuk­sesi meille ja tehdään unelmis­tasi totta!

Leena ja Leo-Pekka Tähti

Kiinnos­taako yhteistyö? Jätä yhteys­tie­tosi, niin olemme sinuun yhteydessä.